Rynek 22 pttkolubin@interia.pl 668 837 857

ulotka_sztafeta_2017

Od dawna chcesz zacząć się ruszać, ale ciągle odkładasz swoją pierwszą wędrówkę na jutro.

Dlaczego?

Bo zimno, bo pada, bo nie masz z kim, bo nie wiesz, jakie buty są najwygodniejsze do chodzenia, bo nie masz właściwego stroju do uprawiania jakiejkolwiek formy turystyki. Bo nie wiesz, czy to Ci się spodoba?

Nie czekaj dłużej- spróbuj już dziś!

23 września 2017 roku o godzinie 9.00

wyruszamy pieszo, rowerem  na

MIĘDZYPOKOLENIOWĄ SZTAFETĘ TURYSTYCZNĄ.

Spotkajmy się wszyscy na turystycznym szlaku-dzieci, młodzież i seniorzy. Zapraszamy całe wędrujące rodziny. Pokażmy wspólnie, że wędrować każdy może!

WSPÓLNIE ZADBAJMY O BEZPIECZEŃSTWO NASZEGO WĘDROWANIA!

 

 

 

 

 

 

Oddział PTTK „Zagłębie Miedziowe” w Lubinie

zaprasza do udziału

w ” Międzypokoleniowej Sztafecie Turystycznej 

na Grzybową Górę

23 września 2017

Impreza ma na celu zachęcanie do wspólnego wędrowania i poznawania krajobrazu.

Proponowane trasy:

Trasy piesze:                                                                               Trasy rowerowe:

I       Juszowice- Grzybowa Góra –Koźlice                                 Dowolna

II     Rynarcice-Grzybowa Góra- Koźlice

III     Dowolna

Meta: Koźlice – plac rekreacyjny

Planowane zakończenie rajdu: od godz. 12.00-13.00.

 

Spotkajmy się wszyscy na turystycznych szlakach-dzieci, młodzież i seniorzy.

Zapraszamy całe turystyczne wędrujące rodziny do wspólnej zabawy. Pokażemy, że wędrować każdy może.

Zgłoszenia w Oddziale PTTK w Lubinie, Rynek 22, 59-300 Lubin.

Regulamin rajdu:

ORGANIZATOR:

Oddział PTTK „Zagłębie Miedziowe’ w Lubinie, Rynek 22. tel. 668 837 857, e-mail pttkolubin@interia.pl

CELE RAJDU:

-popularyzacja krajoznawstwa i turystyki kwalifikowanej wśród dzieci i młodzieży szkolnej,

– udział w ogólnopolskiej akcji „Międzypokoleniowa Sztafeta Turystyczna” , budowanie więzi międzypokoleniowej,

– upowszechnianie turystyki rowerowej i pieszej, propagowanie najwyższych wartości związanych z krajoznawstwem i turystyką, umiłowaniem ojczystych stron,

– aktywny wypoczynek na świeżym powietrzu, dbałość o kulturę i przyrodę,

– promocja walorów turystycznych Gminy Rudna, Powiatu Lubińskiego,

– nawiązywanie nowych znajomości między uczestnikami rajdu,

– możliwość sprawdzenia i doskonalenia techniki jazdy na rowerze.

WARUNKI UCZESTNICTWA

 W Rajdzie mogą uczestniczyć turyści indywidualni lub zorganizowane drużyny, zgłoszone przez jednostki PTTK,organizacje społeczne i młodzieżowe, instytucje oraz szkoły. Opiekunowie drużyn biorą udział nieodpłatnie w składzie 1 opiekun na 10 osób. Dzieci i młodzież do lat 16-tu może brać udział w Rajdzie jedynie pod opiekąosoby pełnoletniej. Organizator rajdu nie zapewnia opieki nad niepełnoletnimi uczestnikami rajdu.

Pierwszeństwo udziału w rajdzie mają członkowie PTTK z opłaconą składką za 2017r.

Członkowie PTTK z opłaconą składką za 2017 r. ubezpieczeni są AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.,

Pozostali członkowie ubezpieczają się na własny koszt.

Każdy z uczestników rajdu bierze w nim udział na własną odpowiedzialność. Uczestnicy niepełnoleni biorą udział na całkowitą odpowiedzialność opiekunów prawnych. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone na trasie.

Uczestnicy rajdu powinni zabrać ze sobą, na trasę rajdu, napoje, drużyna apteczkę turystyczną.

Uczestnicy rajdu powinni być ubrani w sposób odpowiedni do warunków atmosferycznych w dniu rajdu.

Uczestnicy rajdu zobowiązani są do ścisłego przestrzegania:

 1. a) przepisów prawa o ruchu drogowym,
 2. b) bezpieczeństwa własnego i współuczestników,

c)przestrzeganie Regulaminu rajdu, Karty Turysty i zaleceń kierownictwa Rajdu.

Rajd odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.

Impreza ma charakter niekomercyjny, jest realizowana siłami członków PTTK.

Koszt:

 • – 7,00 PLN

 Prawa uczestników:

Uczestnicy w ramach wpisowego otrzymują: pamiątkowy znaczek rajdowy, przygotowane ognisko, potwierdzenie

punktów na: Odznaki Turystyki Kolarskiej ,Odznaki Turysta Przyrodnik i OTP, drużyny pamiątkowy dyplom, transport do Lubina.

Przyjmowanie zgłoszeń:

Zgłoszenia na kartach zgłoszeń (lista imienna) przyjmuje do dnia 18.09.2017 roku Biuro Zarządu Oddziału PTTK w Lubinie

Rynek 22, 668 837 857, pttkolubin@interia.pl. Wraz ze zgłoszeniem należy wpłacić wpisowe .

Uwaga! Zgłoszenia po terminie przyjmowane będą jedynie w przypadku wolnych miejsc oraz bez gwarancji zabezpieczenia pełnych świadczeń.

Obowiązki uczestników rajdu rowerowego:

 1. Przestrzeganie regulamin rajdu.
 2. Stosowanie się do poleceń wydawanych przez kierownika rajdu, przewodnika grupy oraz poleceń wydawanych przez służby porządkowe.
 3. Posiadanie niezbędnej wiedzy i umiejętności poruszania się po drogach.
 4. Posiadanie karty rowerowej (dotyczy osób niepełnoletnich powyżej 10. roku życia).
 5. Poruszanie się na trasie rajdu zgodnie z zasadami ruchu drogowego
 6. Posiadanie sprawnego technicznie roweru oraz zestaw naprawczy wyposażony w podstawowe klucze do roweru oraz pozwalający na naprawę przebitej opony.
 7. Uczestniczenie w całym rajdzie, od startu do jego oficjalnego zakończenia.
 8. Stosowanie się do zakazów:
 • 1) spożywania alkoholu i innych środków odurzających,
 • 2) używania otwartego ognia,
 • 3) poruszania się po uprawach rolnych, szkółkach leśnych i terenach prywatnych,
 • 4) posiadania i używania w trakcie trwania rajdu szklanych butelek, naczyń, itp. oraz ostrych przedmiotów,
 • 5) wcześniejszego opuszczania rajdu bez powiadomienia przewodnika grupy.
 1. Nie zaśmiecanie trasy rajdu i dbanie o środowisko naturalne.
 2. Posiadanie kasku ochronnego.
 3. Uwzględnienie, w miarę możliwości, zaleceń organizatora rajdu:
 • 1) zabrania na rajd telefonu komórkowego,
 • 2) używania w trakcie trwania rajdu kasku ochronnego,
 • 3) zabrania na rajd aparatu fotograficznego.