Rynek 22 pttkolubin@interia.pl 668 837 857

klo

Cykl imprez pn. „W niedzielę nie ma nas w domu”-2017

 

 

06.08.2017

 

Wyjazd 7.00

 

Przełęcz Woliborska-Dzik-Popielak-Kalenica Słoneczna-Zimna Polana-Rymarz-Sch Zygmuntówka-Jugów Wpisowe

Członkowie PTTK   45,00

Pozostali                   55,00

RODZINA (mama, tata + dzieci do lat 18)         100,00

 

13.08.2017

 

Wyjazd 7.00

Karpacz Górny-Borowice-Kaskady Myi-Przesieka-Zachełmie-Piekielna Dolina-Sobieszów

lub Jagniątków

Wpisowe

Członkowie PTTK 45,00

Pozostali                 55,00

RODZINA (mama, tata + dzieci do lat 18)         100,00

20.08.2017 Wyjazd 6.00 SPREEWALD

Cottbus – Branitz     – Lubbenau- spływ łodziam

Posiłki i bilety wstępu   we własnym zakresie.

Bilety wstępu : 27 Euro.

Wpisowe

Członkowie PTTK 70,00

Pozostali               80,00

RODZINA (mama, tata + dzieci do lat 18)         200,00

26/27.08.

2017

Wyjazd 6.00 1 dzień: Dolna Morava-Ścieżka w Chmurach- Králický Sněžník-Sch. Na Śnieżniku-Kletno-Villa Panorama (nocleg)

2 dzień: Przełęcz Puchaczówka –Igliczna-Międzygórze

Pobyt 2 dni

120,00 PLN

wyżywienie:1 x śniadanie,         1 x obiadokolacja1 x nocleg

Koszt zawiera przejazd autokarem, opieka działacza O-PTTK w Lubinie, ubezpieczenie NW. Członkowie PTTK są ubezpieczeni w ramach opłaconej składki członkowskiej  PTTK za 2017r.

Ww. wycieczki odbędą się przy grupie liczącej 35 os., trasa dwudniowa minimum 40 os.

 

Regulamin uczestnictwa w wycieczkach organizowanych
przez
  Oddział PTTK „ Zagłębie Miedziowe” w Lubinie

 1. „ W niedzielę nie ma nas w domu”

w okresie 01.07.2017-31.08.2017r.

 1. Wycieczki organizowane przez Oddział PTTK „ Zagłębie Miedziowe” w Lubinie są imprezami niedochodowymi i są wycieczkami statutowymi.
 2. Wycieczki organizowane są przede wszystkim dla członków PTTK z ważną legitymacją członkowską PTTK. Przy zapisie należy okazać legitymację PTTK.
 3. W przypadku wolnych miejsc, w ograniczonej ilości, z udziału w wycieczce mogą skorzystać osoby niezrzeszone chcące aktywnie wypocząć.
 4. Uczestnicy wycieczek, którzy są członkami PTTK i mają opłaconą składkę na bieżący rok                       są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków (ubezpieczenie NNW) w ramach ubezpieczenia grupowego, natomiast pozostałe osoby powinny ubezpieczyć się we własnym zakresie.
 5. Ubezpieczenie od NNW nie obejmuje uszczerbków na zdrowiu powstałych w wypadku                           po spożyciu alkoholu.
 6. Każdy uczestnik bierze udział w wycieczkach na własne ryzyko i odpowiedzialność. Zarząd Oddziału nie bierze odpowiedzialności za wypadki powstałe w czasie trwania wycieczki                     oraz za szkody wynikłe w stosunku do uczestników wycieczki i osób trzecich.
 7. Zastrzegamy sobie prawo odmowy zapisu na wycieczki osobom, które nie stosują się do zaleceń organizatora.
 8. Niepełnoletni mogą brać udział w wycieczkach tylko pod opieką i na odpowiedzialność dorosłych. Osoba biorąca czasowo odpowiedzialność za niepełnoletnich musi we własnym zakresie zadbać                         o pisemną zgodę rodziców lub prawnych opiekunów na udział dzieci pod opieką tejże osoby             w danym dniu. Zarząd Oddziału nie bierze odpowiedzialności za szkody wynikłe podczas tej opieki.
 9. Uczestnictwo w wycieczkach należy dostosować do swoich zainteresowań oraz możliwości fizycznych i zdrowotnych.
 10. Przed zapisaniem się na wycieczkę należy zapoznać się z jej warunkami i programem.
 11. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany programu wycieczki z przyczyn od nas niezależnych,                                     a mających wpływ na bezpieczeństwo uczestników (np. załamanie pogody).
 12. Uczestnicy wycieczki zobowiązani są do przestrzegania przepisów miejscowych, granicznych, celnych, obowiązujących w parkach narodowych, krajobrazowych, rezerwatach przyrody oraz porządkowych określonych przez prowadzącego wycieczkę. Posiadać odpowiedni ubiór                         i wyposażenia turystyczne na różne warunki atmosferyczne (szczególnie odpowiednie obuwie). Wskazane są również: jedzenie, mapa, apteczka osobista ,plastry i inne używane medykamenty).
 13. Dokonanie opłaty za wycieczkę oraz uczestnictwo w wycieczcie jest jednoznaczne z przyjęciem regulaminu do wiadomości i zobowiązaniem do jego przestrzegania oraz wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika wycieczki dla potrzeb PTTK, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz. U. nr 133, poz. 883). Uczestnictwo oznacza zgodę na publikowanie zdjęć z jego wizerunkiem.
 14. Zapisy prowadzone są od dnia ogłoszenia w godzinach dyżurów w biurze Oddziału, telefonicznie               i e- mailowo. Przy zapisie należy podać imię i nazwisko, datę urodzenia oraz adres zameldowania wszystkich zapisywanych osób.
 15. Wpłaty za wycieczki dokonuje się w momencie zapisania, a w przypadku rezerwacji telefonicznych i e-mailowych wpłatę należy uiścić w ciągu 48 godzin, po potwierdzeniu przyjęcia rezerwacji, przelewem na rachunek bankowy Oddziału (liczy się termin wpływu na rachunek bankowy Oddziału).
 16. Z uczestnictwa w wycieczce można zrezygnować do 5 dni przed terminem planowanej imprezy. W tym przypadku zwrócona zostanie wpłata pomniejszona o 50% chyba że, osoba rezygnująca wskaże innego uczestnika na swoje miejsce na   pięć dni przed planowanym wyjazdem.
 17. W przypadku, gdy wycieczka nie dojdzie do skutku ze względu na niewystarczającą liczbę zgłoszeń, osoby zapisane będą o tym fakcie niezwłocznie poinformowane, a koszt wpisowego               w całości zwrócony.
 18. Za realizację programu wycieczki odpowiedzialna jest osoba wyznaczona przez Zarząd Oddziału (pilot, przewodnik, przodownik, organizator turystyki).
 19. Podczas wyjazdu wszystkie problemy należy zgłaszać do osoby prowadzącej wycieczkę.
 20. W trakcie trwania wycieczki należy bezwzględnie podporządkować się poleceniom osoby prowadzącej wycieczkę oraz zgłaszać jej wszelkie problemy.
 21. Osoba prowadząca wycieczkę może nie dopuścić do udziału w pieszej wycieczce górskiej uczestnika, którego ekwipunek nie będzie mu gwarantował bezpieczeństwa.
 22. Każdy z uczestników wycieczki musi posiadać dokument tożsamości. W przypadku wyjazdów zagranicznych wymagane jest posiadanie na wycieczce paszportu z terminem ważności nie krótszym niż 6 miesięcy od daty zakończenia wycieczki bądź dowodu osobistego (dokument zależny od aktualnie panujących przepisów).

 

 

 1. W przypadku ,gdy uczestnik nie posiada lub nie chce okazać dokumentu tożsamości przewodnik, pilot, przodownik, organizator imprezy może wezwać Policję celem ustalenia tożsamości lub odmówić takiej osobie prawo do udziału w wycieczce, bez możliwości ubiegania się o zwrot wpłaconych kwot.
 2. Wsiadanie i wysiadanie z autokaru dozwolone jest wyłącznie na wyznaczonych postojach. Wycieczka rozpoczyna się i kończy się w miejscu zbiórki wskazanej w programie. Nie ma możliwości „dosiadania” i „wysiadania” na trasie.
 3. Wszelkie wątpliwości rozstrzyga i ostateczna interpretacja Regulaminu uczestnictwa należy             do Zarządu Oddziału PTTK w Lubinie.
 4. Powyższy „Regulamin uczestnictwa w wycieczkach organizowanych przez Oddział PTTK „Zagłębie Miedziowe” w Lubinie został przyjęty na posiedzeniu Zarządu Oddziału w dniu  12 czerwca 2017r.                                   i obowiązuje od dnia podjęcia uchwały.