Rynek 22 pttkolubin@interia.pl 668 837 857

Ubezpieczenie NNW członków PTTK z opłaconą składką członkowską -2022

Znalezione obrazy dla zapytania Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeń ERGO Hestia Spółka Akcyjna

                            Uchwała nr 30/XV/2021

Zarządu Oddziału PTTK „Zagłębie Miedziowe ” w Lubinie

                            z dnia 07 grudnia 2021

w sprawie : ustalenia wysokości składek członkowskich w Oddziale PTTK „Zagłębie Miedziowe                            w Lubinie w 2022 r.

Na podstawie:

  • uchwały nr 235/XIX/2021 Zarządu Głównego PTTK z dnia 21 października 2021 r. w sprawie wysokości składki członkowskiej PTTK na rok 2022 oraz wpisowego do PTTK i opłaty za legitymacje PTTK w roku 2022,
  • Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3), art. 14 pkt. 5) oraz art. 51 ust. 5 Statutu PTTK Zarząd Oddziału PTTK „Zagłębie Miedziowe” uchwala, co następuje:

1

Ustala się wysokość składki obowiązującej członków zwyczajnych PTTK w 2022 roku w następujących wysokościach:

1) 65,00 zł dla osób opłacających składkę normalną za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku,

2) 40,00 zł dla osób opłacających składkę ulgową za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku,

3) 30,00 zł dla osób opłacających składkę ulgową młodzieżową za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku,

Składka członkowska, o której mowa w § 1 ust. 1 wnoszona jest jednorazowo w macierzystym oddziale PTTK w terminie do 31 grudnia 2022 roku.

2

  1. Ustala się wysokość wpisowego do PTTK w 2022 roku w następujących wysokościach:

20,00 zł dla osób opłacających składkę normalną,

10,00 zł dla osób opłacających składkę ulgową, za wyjątkiem osób,                                                                  o których mowa w § 6 ust. 1 pkt. 3,

8,00 zł dla dzieci młodzieży do poziomu szkoły ponadpodstawowej włącznie.

  1. Kwota wpisowego zawiera opłatę za legitymację i znaczek organizacyjny PTTK.

3

W przypadku nie wniesienia składki do 31 marca 2022 roku, nastąpi ustanie członkostwa zwyczajnego (Art. 16 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3 Statutu PTTK), a zarazem utrata wszelkich praw członka zwyczajnego PTTK, w tym w szczególności prawa do ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). Okres ochronny ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) objęty składką za rok 2021 wygasa 31 marca 2022 roku.           

4

Uchwała została podjęta przez Zarząd w głosowaniu jawnym.

5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

 ========================================================

Składając wniosek o wstąpienie do PTTK, możemy pobrać n/w dokumenty, które po wypełnieniu wraz ze zdjęciem (1 szt.), dostarczamy do Biura Oddziału.

Opłatę należnej składki członkowskiej możemy dokonać  także przelewem na konto Oddziału:
Santander Bank Polskaw Lubinie ,  nr 29 1090 2082 0000 0005 4600 4201

Dokumenty do pobrania

Deklaracja członka zwyczajnego PTTK

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

==========================================================

Ubezpieczenia NNW zawierane w okresie 01.04.2020 – 31.03.2023

Adres ubezpieczyciela:
Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia Spółka Akcyjna
ul. Hestii 1, 81-731 Sopot

Szkodę do ERGO HESTII  można zgłosić:

  • w formie elektronicznej na adres e-mail: brokerszkody@ergohestia.pl
  • telefonicznie pod nr tel. 801 107 107 lub +48 58 555 5 555
  • osobiście podczas wizyty w jednostce STU ERGO Hestia SA

W przypadku nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku za granicami RP zadzwoń do Centrum Alarmowego Mondial Assistance, tel. + 48 22 522 29 90, tel. + 48 22 232 29 90

W przypadku gdy koszty leczenia za granicą RP pokrywasz samodzielnie, w ciągu 7 dni wypełnij formularz zgłoszenia szkody wraz z dokumentacją medyczną i rachunkami i prześlij na adres mailowy: brokerszkody@ergohestia.pl