Rynek 22 pttkolubin@interia.pl 668 837 857

kwisa

Zapraszamy na spływ kajakowy

Trasa:  Łozy -Żagań  (ok 20 km)

Opłata : 90,00 PLN

W ramach opłaty:

  • miejsce w kajaku dwuosobowym
  • transport autokarowy uczestników -wyjazd z Lubina
  • ubezpieczenie NW
  • posiłek regeneracyjny na trasie planowany w Rudawica
  • wklejki okolicznościowe do TOK
  • Transport kajaków na start i metę spływu.

Wyjazd

8.00 Lubin-ul. Legnicka w stronę miasta

8.10 Lubin -przystanek przy Rondo Paderewskiego – w stronę Małomic (obok MPWiK)

8.20 Lubin – pętla Ustronie Lubin

Regulamin spływu:

 

CEL SPŁYWU:

• Propagowanie turystyki kajakowej,
• Popularyzowanie województwa lubuskiego
• Popularyzowanie kajakarstwa jako formy aktywnego wypoczynku
• Podnoszenie sprawności fizycznej wśród uczestników

2.Organizator spływu:

PTTK Oddział „Zagłębie Miedziowe” w Lubinie

3.Termin spływu:

11.08.2018 (sobota)

4.Trasa spływu:

Trasa:  Łozy -Żagań  (ok 20 km)

5.Warunki uczestnictwa:

1) od uczestników wymagany jest stan zdrowia umożliwiający uprawianie turystyki kajakowej;

2) dostarczenie do organizatora spływu wypełnionej i podpisanej karty zgłoszenia (załącznik nr 1);

3) w spływie mogą wziąć udział: osoby w wieku powyżej 18 lat, osoby niepełnoletnie w wieku od 16-18 lat wyłącznie za pisemną zgodą rodziców/opiekunów prawnych (załącznik nr 2), osoby niepełnoletnie poniżej 16 lat wyłącznie z opiekunem, który jest zobowiązany do podpisania oświadczenia o przyjęciu odpowiedzialności za osobę niepełnoletnią (załącznik nr 3);

4) uczestnicy spływu są zobowiązani do posiadania przy sobie dokumentu tożsamości;

5) każdy uczestnik bierze udział w spływie na własne ryzyko i nie będzie rościł wobec organizatora żadnych pretensji z tytułu kontuzji lub wypadku, któremu ulegnie w czasie spływu;

6) uczestnik spływu ponosi pełne koszty utraconego lub zniszczonego sprzętu (kajak, wiosło, kamizelka asekuracyjna/ratunkowa) oraz odpowiada za wyrządzone przez siebie szkody.

7) wszyscy uczestnicy zobowiązani są do udziału w szkoleniu instruktażowym poprzedzającym spływ;

8) wszyscy uczestnicy spływu zobowiązani są do płynięcia w zapiętej kamizelce ratunkowej;

Liczba miejsc ograniczona! Kto pierwszy ten lepszy. Nabór zgłoszeń do 30.07.2018r.

7.Odpowiedzialność organizatora:

-Organizator zapewnia: ubezpieczenie, poczęstunek, sprzęt (kajaki, kamizelki,)

-Udział w spływie jest dobrowolny.

-Organizator NIE ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas spływu i za szkody wyrządzone przez uczestników.

-Organizator NIE zapewnia miejsca do przechowywania rzeczy uczestników.

8.Uczestnikom spływu zabrania się:

– Pływania i przebywania na wodzie pod wpływem alkoholu, narkotyków, środków odurzających lub innych podobnie działających środków.

– Odstępowania lub podnajmowania wypożyczonego sprzętu.

– Zachowania w sposób zagrażający bezpieczeństwu własnemu i innych.

– Korzystania ze sprzętu pływającego bez założonej na siebie kamizelki asekuracyjnej.

– Wykorzystywania sprzętu pływającego niezgodnie z przeznaczeniem. – Przekraczania dopuszczalnej ładowności sprzętu wodnego.

– Pływania w miejscach niedozwolonych, stania i kucania w kajaku.

– Siadania na burcie , dziobie lub rufie, skakania z kajaków do wody.

– Zatapiania sprzętu wodnego i wyposażenia.

– Przebywania w kajaku nie znajdującym się na wodzie.

– Wędkowania z kajaka.

– Wyrzucania śmieci do wody oraz zaśmiecania miejsc postojów.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1) organizatorzy spływu zastrzegają sobie prawo dokonania koniecznych zmian trasy, godziny rozpoczęcia i programu spływu oraz odwołania spływu w przypadku złych warunków pogodowych;

2) organizatorzy nie zapewniają transportu uczestnikom z miejsca zakończenia spływu na miejsce rozpoczęcia imprezy (dobre skomunikowanie komunikacją publiczną);

3) Członkowie PTTK są ubezpieczeni od NNW, pozostali ubezpieczają się we własnym zakresie;

4) organizatorzy nie biorą na siebie odpowiedzialności za rzeczy zagubione, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zakończeniu spływu;

5) komandor spływu ma prawo pozbawienia uczestnictwa osób, które nie podporządkują się regulaminowi spływu, w takim przypadku nie będzie przysługiwać zwrot kosztów;

6) ostateczna interpretacja regulaminu imprezy należy do organizatorów.

Rezygnacja z udziału w spływie zgłoszona po 30.07.2018 r. pozbawia zwrotu wniesionych kosztów uczestnictwa;