Rynek 22 pttkolubin@interia.pl 668 837 857

Regulamin uczestnictwa w wycieczkach, rajdach, wyjazdach turystyczno-krajoznawczych, cyklu imprez pn. „W niedzielę nie ma nas w domu”

organizowanych
przez
  Oddział PTTK „ Zagłębie Miedziowe” w Lubinie

 

w okresie  01.01.2021-31.12.2021

 1. Wycieczki, rajdy, wyjazdy turystyczno- krajoznawcze, cykl imprez pn. „W niedzielę nie ma nas w domu” organizowane przez Oddział PTTK „ Zagłębie Miedziowe” w Lubinie są imprezami niedochodowymi i są wycieczkami statutowymi. Ewentualnie pozostałe środki finansowe przeznaczone są w całości na działalność statutową oraz odbywają się na zasadzie samorealizacji osób w niej uczestniczących, którą koordynują prowadzący wycieczką reprezentujący organizatora.
 2. Wycieczki organizowane są przede wszystkim dla członków PTTK z ważną legitymacją członkowską PTTK. Przy zapisie należy okazać legitymację PTTK.
 3. W przypadku wolnych miejsc, w ograniczonej ilości, z udziału w wycieczce mogą skorzystać sympatycy Oddziału PTTK   „Zagłębie Miedziowe” w Lubinie, chcące aktywnie wypocząć.
 4. Uczestnicy wycieczek, którzy są członkami PTTK i mają opłaconą składkę na bieżący rok                       są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków (ubezpieczenie NNW) w ramach ubezpieczenia grupowego/ bez chorób przewlekłych/, natomiast pozostałe osoby powinny ubezpieczyć się we własnym zakresie.
 5. Ubezpieczenie od NNW nie obejmuje uszczerbków na zdrowiu powstałych w wypadku                           po spożyciu alkoholu.
 6. Każdy uczestnik bierze udział w wycieczkach na własne ryzyko i odpowiedzialność. Zarząd Oddziału nie bierze odpowiedzialności za wypadki powstałe w czasie trwania wycieczki                     oraz za szkody wynikłe w stosunku do uczestników wycieczki i osób trzecich.
 7. Zastrzegamy sobie prawo odmowy zapisu na wycieczki osobom, które nie stosują się do zaleceń organizatora.
 8. Niepełnoletni mogą brać udział w wycieczkach tylko pod opieką i na odpowiedzialność dorosłych. Osoba biorąca czasowo odpowiedzialność za niepełnoletnich musi we własnym zakresie zadbać                         o pisemną zgodę rodziców lub prawnych opiekunów na udział dzieci pod opieką tejże osoby             w danym dniu. Zarząd Oddziału nie bierze odpowiedzialności za szkody wynikłe podczas tej opieki.
 9. Uczestnictwo w wycieczkach należy dostosować do swoich zainteresowań oraz możliwości fizycznych i zdrowotnych.
 10. Przed zapisaniem się na wycieczkę należy zapoznać się z jej warunkami i programem.
 11. Biorąc udział w wycieczce uczestnik powinien posiadać ekwipunek turystyczny, właściwy do rodzaju imprezy zapewniający mu bezpieczeństwo. Powinien także posiadać numer telefonu komórkowego kierownika wycieczki
 12. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany programu wycieczki z przyczyn od nas niezależnych,                                     a mających wpływ na bezpieczeństwo uczestników (np. załamanie pogody, oblodzenie szlaku   itp).
 13. Program wyjazdu może decyzją kierownika ulec zmianie w stosunku do planowanego.
 14. Uczestnicy wycieczki zobowiązani są do przestrzegania przepisów miejscowych, granicznych, celnych, obowiązujących w parkach narodowych, krajobrazowych, rezerwatach przyrody oraz porządkowych określonych przez prowadzącego wycieczkę. Posiadać odpowiedni ubiór                         i wyposażenia turystyczne na różne warunki atmosferyczne (szczególnie odpowiednie obuwie /najlepiej zakryte/,nakrycie głowy, peleryna przeciwdeszczowa, ). Wskazane są również: jedzenie, napój (woda),batonik czekoladowy, mapa, apteczka osobista, plastry i inne używane medykamenty).
 15. Dokonanie opłaty za wycieczkę oraz uczestnictwo w wycieczcie jest jednoznaczne z przyjęciem regulaminu do wiadomości i zobowiązaniem do jego przestrzegania oraz wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika wycieczki dla potrzeb oddziału PTTK „Zagłębie Miedziowe” w Lubinie, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz. U. nr 133, poz. 883). Uczestnictwo oznacza zgodę na publikowanie zdjęć z jego wizerunkiem. Osoba, która uczestniczy w wycieczce uważa się za zapoznaną z niniejszym regulaminem.
 16. Uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych. Żądanie zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych jest jednoznaczne z rezygnacją  z udziału w wycieczce, rajdzie, wyjeździe turystyczno- krajoznawczym, cyklu imprez pn. „W niedzielę nie ma nas w domu” organizowane przez Oddział PTTK „ Zagłębie Miedziowe” w Lubinie.
 17. Zapisy prowadzone są od dnia ogłoszenia w godzinach dyżurów w biurze Oddziału (8-16), telefonicznie (668837857) i e- mailowo (pttkolubin@interia.pl. Przy zapisie należy podać imię               i nazwisko, datę urodzenia.

 

 1. Wpłaty za wycieczki dokonuje się w momencie zapisania, a w przypadku rezerwacji telefonicznych i e-mailowych wpłatę należy uiścić w ciągu 48 godzin, po potwierdzeniu przyjęcia rezerwacji, przelewem na rachunek bankowy Oddziału (liczy się termin wpływu na rachunek bankowy Oddziału).Brak wpłaty w podanym terminie spowoduje wykreślenia z listy uczestników. Rezerwacja telefoniczna nie stanowi zawarcia umowy i w przypadku nie zaksięgowania wpłaty/przelewu może być równoznaczna z wykreśleniem z listy uczestników. Wpłaty regulujemy przed planowanymi wyjazdami.
 2. W przypadku rezygnacji uczestnika z przyczyn niezależnych od Organizatora, Uczestnik zobowiązany jest zwrócić organizatorowi udokumentowane koszty związane z realizacją imprezy. Koszty te zostaną wyliczone indywidualnie dla każdego klienta. Organizator informuje, że koszty te mogą kształtować się w następującej wysokości:

  Rezygnacja od 5 do 1 dni przed datą rozpoczęcia imprezy do 70% wartości imprezy, Rezygnacja w dniu wyjazdu lub w trakcie trwania imprezy – proporcjonalnie do poniesionych kosztów nie więcej niż 100% wartości imprezy.

 3. Po dniu zakończenia zapisów osobie, która zrezygnuje z uczestnictwa w wycieczce nie będzie zwracana opłata, chyba, że pojedzie za nią inna osoba, w pierwszej kolejności z listy rezerwowej, a jeśli nie ma takiej, należy samemu poszukać zastępstwa.
 4. W przypadku, gdy wycieczka nie dojdzie do skutku ze względu na niewystarczającą liczbę zgłoszeń, osoby zapisane będą o tym fakcie niezwłocznie poinformowane, a koszt wpisowego               w całości zwrócony.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany ceny wyjazdu w uzasadnionym przypadku (na przykład zmiany na rynkach walutowych).
 6. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za pieniądze, przedmioty wartościowe oraz rzeczy pozostawione lub zagubione przez uczestników wyjazdu oraz pozostawione w środkach transportu.
 7. Za realizację programu wycieczki odpowiedzialna jest osoba wyznaczona przez Zarząd Oddziału (pilot, przewodnik, przodownik, organizator turystyki, członek ZO PTTK w Lubinie, kadra PTTK).
 8. Podczas wyjazdu wszystkie problemy należy zgłaszać do osoby prowadzącej wycieczkę.
 9. W trakcie trwania wycieczki należy bezwzględnie podporządkować się poleceniom osoby prowadzącej wycieczkę lub kierownikowi wycieczki oraz zgłaszać im wszelkie problemy. ZO PTTK „Zagłębie Miedziowe” w Lubinie nie zapewnia w czasie wyjazdów turystycznych przewodnika.
 10. Osoba prowadząca wycieczkę może nie dopuścić do udziału w pieszej wycieczce górskiej uczestnika, którego ekwipunek nie będzie mu gwarantował bezpieczeństwa.
 11. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy zapisu na wycieczki i wykluczenia w trakcie imprezy osobom, które nie stosują się do zaleceń organizatora.
 12. Każdy z uczestników wycieczki musi posiadać dokument tożsamości. W przypadku wyjazdów zagranicznych wymagane jest posiadanie na wycieczce paszportu z terminem ważności nie krótszym niż 6 miesięcy od daty zakończenia wycieczki bądź dowodu osobistego (dokument zależny od aktualnie panujących przepisów).
 13. Kierownik wyjazdu ma prawo odmówić zabrania na wyjazd osobę która:                                                A/ nie opłaciła wszystkich kosztów wyjazdów                                                                           B/ wpłata za wyjazd nie została zaksięgowana na rachunku bankowym przed planowanym wyjazdem                                                                                                                                C/ zachowuje się w sposób lub jest wstanie, który stanowi zagrożenie dla innych uczestników wyjazdu
 14. W przypadku ,gdy uczestnik nie posiada lub nie chce okazać dokumentu tożsamości przewodnik, pilot, przodownik, organizator imprezy może wezwać Policję celem ustalenia tożsamości lub odmówić takiej osobie prawo do udziału w wycieczce, bez możliwości ubiegania się o zwrot wpłaconych kwot.
 15. Kierownik wyjazdu ma prawo odmówić zabrania na wyjazd osobę, która przyszła „ w zastępstwo” osoby, która opłaciła wyjazd. Takie zastępstwo jest możliwe tylko wtedy, jeżeli zostanie zgłoszone organizatorom odpowiednio wcześnie przed dniem wyjazdu i zostanie wyrażona zgoda organizatora. Osoba jadąca w zastępstwie musi spełniać wszelkie wymogi określone w regulaminie, w tym w szczególności członkowstwa w PTTK.
 16. Wsiadanie i wysiadanie z autokaru dozwolone jest wyłącznie na wyznaczonych postojach. Wycieczka rozpoczyna się i kończy się w miejscu zbiórki wskazanej w programie. Nie ma możliwości „dosiadania” i „wysiadania” na trasie.
 17. Z reguły noclegi organizowane są w warunkach turystycznych i pokojach wieloosobowych.                   O rozdzieleniu miejsc w pokojach decyduje organizator wyjazdu.
 18. Wszelkie wątpliwości rozstrzyga i ostateczna interpretacja Regulaminu uczestnictwa należy             do Zarządu Oddziału PTTK w Lubinie.
 19. Powyższy „Regulamin uczestnictwa w wycieczkach organizowanych przez Oddział PTTK „Zagłębie Miedziowe” w Lubinie został przyjęty na posiedzeniu Zarządu Oddziału  i obowiązuje od dnia podjęcia uchwały.