Rynek 22 pttkolubin@interia.pl 668 837 857

Rajd

48 Rajd  Górników Miedzi

 

Lądek Zdrój

 

REGULAMIN RAJDU

 

ORGANIZATOR

POLSKIE  TOWARZYSTWO  TURYSTYCZNO – KRAJOZNAWCZE

ODDZIAŁ „ ZAGŁĘBIE MIEDZIOWE”w LUBINIE

Rynek 22, 59-300  Lubin

tel.  668 837 857   www.pttk.lubin.pl

 

PATRONAT

Prezes KGHM  Polska Miedź S.A.  –  Radosław Domagalski-Łabędzki 

Dyrektor Naczelny Centrali KGHM  Polska Miedź  S.A. – Jakub Bednarek

 

GŁÓWNY  SPONSOR  RAJDU

KGHM Polska Miedź S.A.

KIEROWNICTWO RAJDU

Komandor – Beata Polak

Prezes ZO PTTK „Zagłębie Miedziowe” w Lubinie- Eugeniusz Paszkiewicz

CELE RAJDU

  •     propagowanie turystyki górskiej,
  •    kształtowanie nawyków aktywnego wypoczynku   i rekreacji wśród     pracowników KGHM Polska Miedź SA oraz podległych spółek,
  • poznanie walorów turystyczno – przyrodniczych Sudetów Wschodnich i Środkowych,
  • zdobywanie odznak turystyki kwalifikowanej.

TERMIN I MIEJSCE RAJDU

Rajd odbędzie się w dniach 29 września 2017-01 października 2017 na szlakach Sudetów Wschodnich i Środkowych.  Oficjalne zakończenie  rajdu w odbędzie  się w  godz. 13.00 – 16.30 w Lądku Zdroju- Strzelnica Myśliwska Koła Łowieckiego „Darz-Bór”.

 

WARUNKI UCZESTNICTWA:

W rajdzie mogą uczestniczyć pracownicy poszczególnych Oddziałów KGHM „Polska Miedź” SA, ich rodziny i emeryci zgłoszeni przez swoje zakłady. Od uczestników Rajdu wymagany jest dobry stan zdrowia oraz kondycja fizyczna umożliwiająca uprawianie turystyki górskiej pieszej. Osoby uczestniczą w imprezie na własną odpowiedzialność. Kierownikiem drużyny musi być przedstawiciel danego zakładu, doświadczony, pełnoletni turysta, który jest odpowiedzialny za właściwe przygotowanie i zachowanie uczestników podczas całej imprezy, przydział miejsc w autokarze, przydział miejsc noclegowych, ścisłą współpracę z przewodnikiem prowadzącym trasę. Każda drużyna powinna posiadać apteczkę pierwszej pomocy, mapę turystyczną.Trasy przejść do uzgodnienia z kierownictwem rajdu. Wpisowe dla każdej grupy w zależności od zakwaterowania i świadczeń   ustala  organizator.

 

ŚWIADCZENIA:

  • posiłek turystyczny na zakończenie rajdu w dn. 01.10.2017r.,
  • nagrody rzeczowe za udział w konkursie krajoznawczym,
  • ubezpieczenie NW (Signal Iduna-10000 PLN) na czas trwania rajdu     ubezpieczenie nie obejmuje   zaginięcia lub utraty bagażu), za rzeczy pozostawione organizatorzy nie ponoszą   odpowiedzialności,
  • pamiątkowy metalowy znaczek rajdowy,
  • usługę przewodnika.

 

 

ZGŁOSZENIA

 Warunkiem udziału w Rajdzie jest zgłoszenie Organizatorowi swojego uczestnictwa na listę rekrutacyjną podczas trwania rekrutacji, w czasie wskazanym przez Organizatora oraz zapoznanie się z niniejszym regulaminem. W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko uczestnika, adres zamieszkania i datę urodzenia.

Uczestnik wnosząc opłatę za udział w rajdzie oświadcza,że zapoznał się  z regulaminem 48 Rajdu Górników Miedzi i akceptuje jego warunki.

Zgłoszenia oraz  wpisowe z dopiskiem  „48 Rajd Górników Miedzi” należy  przesłać   do15.09. 2017r. na adres:

Oddział PTTK  „ Zagłębie Miedziowe” w Lubinie, Rynek 22, 59-300 Lubin

R-k:   BZ  WBK  SA I O/Lubin    29 1090 2082 0000 0005 4600 4201

tel. 668 837 857 ; e-mail: pttkolubin@interia.pl

OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW:

Przestrzeganie:

–  niniejszego regulaminu

– postanowień Karty Turysty,

– regulaminów parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody,

– przepisów przeciwpożarowych, ruchu drogowego i porządkowych,

– przestrzegania regulaminów w miejscach noclegów,

Udzielenia pomocy w razie nieszczęśliwego wypadku

WYPOSAŻENIE UCZESTNIKÓW

Każdy uczestnik ma obowiązek posiadać:

-ubiór i obuwie dostosowane do turystyki górskiej,

-dowód tożsamości (dowód osobisty, paszport, legitymację szkolną),

mapę terenu wędrówki.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Rajd odbędzie się bez względu na pogodę.

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany trasy wycieczek.

Organizator  po ustalonym terminie nie zwraca wpisowego osobom,  które  zrezygnują  z rajdu, a zgłosiły wcześniej chęć uczestnictwa !

Koszty wyżywienia oraz bilety wstępu oprócz określonego regulaminem ponoszą uczestnicy.

Organizator i kierownictwo rajdu zastrzegają sobie prawo:

a) nie przyjęcia drużyny na Rajd w przypadku braku miejsc lub zgłoszenia po ustalonym terminie,

b) nie przyjęcia na Rajd uczestników, których ubiór i wyposażenie nie będą dostosowane do turystyki górskiej,

c) wykluczenia z uczestnictwa w Rajdzie członków drużyny lub całej drużyny w wypadku naruszenia zasad zachowania w górach lub norm współżycia między ludźmi,

d) zmiany przebiegu trasy w wypadku zaistnienia niebezpiecznych warunków  lub innych przeszkód niezależnych od organizatora.

W przypadku nie przyjęcia drużyny na Rajd z powodu braku miejsc wniesiona opłata podlega zwrotowi.

W przypadku nie zgłoszenia się na Rajd drużyny lub uczestnika wniesione opłaty nie będą zwracane i nie będą przysługiwały żadne świadczenia rajdowe.

Rajd nie jest imprezą masową w rozumieniu przepisów.

Osoby, które nie ukończyły 18 roku życia, mogą uczestniczyć w Rajdzie wyłącznie pod opieką dorosłych.

Osoby niestosujące się do wewnętrznych regulaminów obiektów, na terenie których będą przebywać, lub osoby w rażący sposób łamiące normy prawne i moralne zostaną z Rajdu wykluczone.

Uczestnicy Rajdu są zobowiązani do przestrzegania regulaminu Rajdu, zasad turystyki, przepisów o ochronie przyrody oraz stosowania się do wskazówek i zaleceń organizatorów Rajdu.

Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności materialnej z tytułu wypadków, urazów oraz szkód w mieniu spowodowanych przez uczestników podczas trwania Rajdu.

Uczestnicy startując w rajdzie wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku oraz imienia i nazwiska  w relacjach z rajdu zamieszczonych w mediach oraz materiałach promocyjnych organizatorów, patronów     i sponsorów, oraz wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych    na potrzeby organizacyjne przez PTTK Oddział „ Zagłębie Miedziowe”w Lubinie, Rynek 22,59-300 Lubin, www.pttk.lubin.pl, jak również    na ich gromadzenie w bazie danych PTTK Oddział „ Zagłębie Miedziowe”, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997    o ochronie danych osobowych (Dz.U. 133/97, poz. 883); Uczestnikom rajdu przysługuje prawo wglądu do przekazanych danych oraz do ich poprawiania.

Interpretacja regulaminu rajdu należy wyłącznie do organizatorów.

Do zobaczenia na trasach  !!!

Organizatorzy rajdu