Rynek 22 pttkolubin@interia.pl 668 837 857

Rajd „Zdobywamy odznaki turystyki kwalifikowanej PTTK”- Szlakiem Kamiennych Krzyży -Czaple -13 kwietnia 2019

Rajd dla grup szkolnych.

Oddział PTTK w Lubinie zaprasza na rajd

pn” Zdobywamy odznaki turystyki

kwalifikowanej PTTK”

13 kwietnia 2019

Czaple

 

Regulamin Rajdu

 

  1. Organizator rajdu: Oddział PTTK w Lubinie

                       Komandor Rajdu: Beata Polak

  1. Cele imprezy:

-zdobywanie punktów   do odznak turystyki kwalifikowanej

-poznanie walorów krajoznawczych Gór i Pogórze Kaczawskiego

-popularyzacja turystyki pieszej jako formy aktywnego wypoczynku

-propagowanie wiedzy ekologicznej,

-integracja młodych turystów z różnych szkół i środowisk

-promocja aktywności fizycznej, zdrowego stylu życia oraz promowanie aktywnego wypoczynku.

III.   PROGRAM:

START: od 8.00- zbiórka –punkt odjazdu do uzgodnienia

Planowany przyjazd do okolic Czapli ok. 9.30.

-przejście fragmentu Szlaku Kamiennych Krzyży (ok. 6 km)

– pobyt w Wiosce Piasku i Kamienia w Czaplach ( ok. 3 h)

Na ognisko należy zabrać kiełbaski, pieczywo, owoc i napoje!!!

ZAKOŃCZENIE RAJDU:

Ok.14.30: Odjazd do Lubina. Przyjazd ok. 15.30

  1. Uwagi organizacyjne:

 Wpisowe na rajd wynosi 25,00 zł w ramach którego uczestnicy otrzymują pamiątkową plakietkę, drużyny pamiątkowy dyplom, transport Lubin – Czaple i okolice, opieka kadry PTTK, warsztaty tematyczne,  gry i zabawy, konkurencje z Flinstonami, duża chodząca maskotka, zdjęcia w aucie Flinstonów.

  1. Wpisowe dla Członków PTTK wynosi 20,00 zł. Obowiązuje opłata członkowska za 2019r.
  2. Opiekunowie nie opłacają wpisowego.

Termin zgłoszenia uczestnictwa do 05.04.2019 r. w siedzibie naszego Oddziału.               Decyduje kolejność zgłoszeń. Ograniczona ilość os. !!!!

Przyjmowanie zgłoszeń:

Zgłoszenia na kartach zgłoszeń (lista imienna) przyjmujemy do dnia 05.04.br.-biuro Zarządu Oddziału PTTK   w Lubinie ,Rynek 22, 668 837 857, pttkolubin@interia.pl. Wraz ze zgłoszeniem należy wpłacić wpisowe. Osoby które zgłoszą chęć udziału w rajdzie i opłacą wpisowe , a nie wezmą udziału w wycieczce nie otrzymają zwrotu kosztów !!!

Uwaga! Zgłoszenia po terminie przyjmowane będą jedynie w przypadku wolnych miejsc   oraz bez gwarancji zabezpieczenia pełnych świadczeń.

 WARUNKI UCZESTNICTWA

 

W Rajdzie mogą uczestniczyć turyści indywidualni lub zorganizowane drużyny, zgłoszone przez jednostki PTTK, organizacje społeczne i młodzieżowe, instytucje oraz szkoły. Opiekunowie drużyn biorą udział nieodpłatnie w składzie 1 opiekun na 10 osób. Dzieci                       i młodzież do lat 16-tu może brać udział w Rajdzie jedynie pod opieką osoby pełnoletniej. Organizator rajdu nie zapewnia opieki nad niepełnoletnimi uczestnikami rajdu.  

Członkowie PTTK z opłaconą składką za 2019 r. ubezpieczeni są Sopockim Towarzystwie Ubezpieczeń ERGO Hestia Spółka Akcyjna (szczegóły na www.pttk.pl).

Pozostali członkowie ubezpieczają się na własny koszt.

Każdy z uczestników rajdu bierze w nim udział na własną odpowiedzialność. Uczestnicy niepełnoleni biorą udział na całkowitą odpowiedzialność opiekunów prawnych. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone na trasie.

Uczestnicy rajdu powinni zabrać ze sobą na trasę rajdu: mapę turystyczną, napoje, kanapki, drużyna apteczkę turystyczną.

Uczestnicy rajdu powinni być ubrani w sposób odpowiedni do warunków atmosferycznych   w dniu rajdu, buty do wędrówek w terenie, górskie, nie śliskie.

Uczestnicy rajdu zobowiązani są do ścisłego przestrzegania:

a)przepisów prawa o ruchu drogowym,

b)bezpieczeństwa własnego i współuczestników,

c)przestrzeganie Regulaminu rajdu, Karty Turysty i zaleceń kierownictwa Rajdu.

Rajd odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.

Impreza ma charakter niekomercyjny, jest realizowana siłami członków PTTK.

 

Dokonanie opłaty za rajd oraz uczestnictwo w rajdzie jest jednoznaczne    z przyjęciem regulaminu do wiadomości i zobowiązaniem do jego przestrzegania oraz wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika rajdu dla potrzeb PTTK, zgodnie z przepisami ustawy                   o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz. U. nr 133, poz. 883). Uczestnictwo oznacza zgodę na publikowanie zdjęć z jego wizerunkiem.

 

 

Tel: 668 837 857, pttkolubin@interia.pl, www.pttk.lubin.pl