Rynek 22 pttkolubin@interia.pl 668 837 857

świ

Regulamin

Rajd KGHM Polska Miedź -02/03/04 czerwca 2017 -Świeradów Zdrój

ORGANIZATOR:

POLSKIE   TOWARZYSTWO

TURYSTYCZNO – KRAJOZNAWCZE

ODDZIAŁ „ ZAGŁĘBIE MIEDZIOWE” W LUBINIE

Rynek 22, 59-300 Lubin

tel. 668 837 857   www.pttk.lubin.pl

Patronat

KGHM  POLSKA Miedź S.A.

 Komandor rajdu – Marian Hawrysz

CELE RAJDU

– propagowanie turystyki górskiej,

– kształtowanie nawyków aktywnego wypoczynku i rekreacji wśród pracowników KGHM

Polska Miedź SA oraz podległych spółek,

– prezentacja walorów turystyczno – krajoznawczych Sudetów Zachodnich,

-aktywny wypoczynek,

– zdobywanie punktów do odznaki GOT,

– rajd w ramach obchodów Dnia Hutnika 2017

TERMIN I MIEJSCE RAJDU

Rajd odbędzie się w dniach 02/03/04 czerwca 2017r.   na szlakach turystycznych Sudetów Zachodnich,   a oficjalne zakończenie               w dniu 04 czerwca 2017r. w Świeradowie Zdroju-kierunek Czerniawa od godz. 13.30-16.30.

 

WARUNKI UCZESTNICTWA:

W rajdzie mogą uczestniczyć pracownicy poszczególnych Oddziałów KGHM „Polska Miedź” SA, ich rodziny i emeryci zgłoszeni przez swoje zakłady , osoby indywidualne, studenci i uczniowie pod opieką osób prawnych, a także osoby im towarzyszące. Od uczestników wymagany jest dobry stan zdrowia. Kierownikiem drużyny musi być przedstawiciel danego zakładu, doświadczony , pełnoletni turysta, który jest odpowiedzialny za właściwe przygotowanie     i zachowanie uczestników podczas całej imprezy, przydział miejsc w autokarze, przydział miejsc noclegowych, ścisłą współpracę z przewodnikiem prowadzącym trasę. Każda drużyna powinna posiadać apteczkę pierwszej pomocy, latarkę, mapę turystyczną.

ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia ( imię i nazwisko, adres zamieszkania, data urodzenia) oraz wpisowe z dopiskiem „ Rajd Polska Miedź” ” należy przesłać do 19 maja 2017

na adres:

Oddział PTTK „ Zagłębie Miedziowe” w Lubinie, Rynek 22, 59-300 Lubin

R-k:   BZ   WBK SA I O/Lubin

29 1090 2082 0000 0005 4600 4201

Tel.668 837 857, e-mail: pttkolubin@interia.pl

Nocleg,trasy oraz koszt do uzgodnienia po przysłaniu zgłoszenia

przez zainteresowane zakłady pracy !

W przypadku rezygnacji z udziału w Rajdzie po 19.05.2017r. wpisowe nie będzie zwracane.

OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW:

Przestrzeganie:

 • – postanowień niniejszego regulaminu
 • – postanowień Karty Turysty
 • – regulaminów parków krajobrazowych   i rezerwatów przyrody
 • – przepisów przeciwpożarowych, ruchu drogowego i porządkowych
 • – przestrzegania regulaminów w miejscach noclegów
 • – udzielenia pomocy w razie nieszczęśliwego wypadku.

WYPOSAŻENIE UCZESTNIKÓW

 1. Każdy uczestnik ma obowiązek posiadać:
 2. a) ubiór i obuwie dostosowane do turystyki górskiej
 3. b) dowód tożsamości (dowód osobisty, paszport, legitymację szkolną )
 4. Każda drużyna powinna posiadać:
 5. a) mapę turystyczną terenów po których przebiegają trasy rajdowe
 6. b) apteczkę pierwszej pomocy
 7. c) latarkę

Wskazane są wszelkiego rodzaju instrumenty muzyczne   i odpowiednio duży bagaż dobrego humor.

 

Uczestnicy startując w rajdzie oświadczają ,że zapoznali się z regulaminem i akceptują jego warunki oraz wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku oraz imienia i nazwiska w relacjach z rajdu zamieszczonych w mediach oraz materiałach promocyjnych organizatorów, patronów i sponsorów. Także wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby organizacyjne przez PTTK Oddział „ Zagłębie Miedziowe” w Lubinie, Rynek 22,59-300 Lubin, www.pttk.lubin.pl, jak również na ich gromadzenie w bazie danych PTTK Oddział „ Zagłębie Miedziowe” w Lubinie, Rynek 22,59-300 Lubin, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. 133/97, poz. 883);

 

Postanowienia końcowe.

 1. Koszty wyżywienia oraz bilety wstępu oprócz określonego regulaminem ponoszą uczestnicy.
 2. Organizator i kierownictwo rajdu zastrzegają sobie prawo:
 3. a) nie przyjęcia drużyny na Rajd w przypadku braku miejsc lub zgłoszenia                                     po ustalonym terminie,
 4. b) nie przyjęcia na Rajd uczestników, których ubiór i wyposażenie nie będą                             dostosowane do turystyki górskiej,
 5. c) wykluczenia z uczestnictwa w Rajdzie członków drużyny lub całej drużyny

w wypadku naruszenia zasad zachowania w górach lub norm współżycia między

ludźmi,

 1. d) zmiany przebiegu trasy w wypadku zaistnienia niebezpiecznych warunków   lub innych przeszkód niezależnych od organizatora.
 2. e) uczestnicy uczestniczą na własną odpowiedzialność i nie będą dochodzić odszkodowania od organizatorów;
 3. W przypadku nie przyjęcia drużyny na Rajd z powodu braku miejsc wniesiona     opłata podlega zwrotowi.
 4. W przypadku nie zgłoszenia się na Rajd drużyny lub uczestnika wniesione opłaty    nie będą zwracane i nie będą przysługiwały żadne świadczenia rajdowe.

5.Rajd nie jest imprezą masową w rozumieniu przepisów.

 1. Osoby, które nie ukończyły 18 roku życia, mogą uczestniczyć w Rajdzie wyłącznie pod opieką dorosłych.
 2. Osoby niestosujące się do wewnętrznych regulaminów obiektów, na terenie których będą przebywać, lub osoby w rażący sposób łamiące normy prawne i moralne zostaną z Rajdu wykluczone.

8 Uczestnicy Rajdu są zobowiązani do przestrzegania regulaminu Rajdu, zasad turystyki, przepisów o ochronie przyrody oraz stosowania się do wskazówek i zaleceń organizatorów Rajdu.

Kierownictwo rajdu nie bierze odpowiedzialności za ewentualne szkody wyrządzone wobec osób trzecich przez uczestników rajdu.

Interpretacja regulaminu rajdu należy wyłącznie do organizatorów.

Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Do zobaczenia na trasach !!!

Organizatorzy rajdu