Rynek 22 pttkolubin@interia.pl 668 837 857

Rajd pn.”Zdobywamy odznaki turystyki kwalifikowanej PTTK”-Głuchowice-21.09.2019

Lista uczestników na rajd zamknięta.

Nie przyjmujemy więcej druzyn rajdowych .

===================================

Oddział PTTK w Lubinie zaprasza na rajd

pn” Zdobywamy odznaki turystyki

kwalifikowanej PTTK”

21 września 2019

Głuchowice – wioska rzeźbą stojąca.

Regulamin Rajdu

 

  1. Organizator rajdu: Oddział PTTK w Lubinie

                       Kierownik rajdu: Beata Polak

  1. Cele imprezy:

-zdobywanie punktów   do odznak turystyki kwalifikowanej

-poznanie walorów krajoznawczych Dolnego Śląska

-popularyzacja turystyki pieszej jako formy aktywnego wypoczynku

-propagowanie wiedzy ekologicznej,

-integracja młodych turystów z różnych szkół i środowisk

-promocja aktywności fizycznej, zdrowego stylu życia oraz promowanie aktywnego wypoczynku.

Obowiązkowo zabieramy z sobą książeczki na odznaki turystyki kwalifikowanej: OTP, Turysta Przyrodnik.

III.   PROGRAM:

START: od 8.30- zbiórka –punkt odjazdu do uzgodnienia

Proponowane trasy

I grupa:

Karczewiska -Głuchowice ( 8 km)

II grupa:

Chróstnik-Głuchowice (9 km)

12.00-14.00 pobyt na boisku wiejskim w Głuchowicach.

Na ognisko należy zabrać kiełbaski, pieczywo, owoc i napoje!!!

14.00 – wyjazd do Lubina.

Uwagi organizacyjne:

  1. Wpisowe na rajd wynosi 10,00 zł w ramach którego uczestnicy otrzymują pamiątkową plakietkę, drużyny pamiątkowy dyplom, transport na zaplanowanych trasach, animacje, przejście trasy rajdowej z działaczem oddziału PTTK w Lubinie, przygotowane ognisko  potwierdzenie punktów na: Odznaki Turysta Przyrodnik i OTP.
  2. Opiekunowie nie opłacają wpisowego.

Termin zgłoszenia uczestnictwa do 13.09.2019. w siedzibie naszego Oddziału.               Decyduje kolejność zgłoszeń. Ograniczona ilość os. !!!!

Przyjmowanie zgłoszeń:

Zgłoszenia na kartach zgłoszeń (lista imienna) przyjmujemy do 13.09.2019. roku -biuro Zarządu Oddziału PTTK w Lubinie ,Rynek 22, 668 837 857, pttkolubin@interia.pl. Wraz ze zgłoszeniem należy wpłacić wpisowe.

Uwaga! Zgłoszenia po terminie nie będą przyjmowane.

WARUNKI UCZESTNICTWA

 W Rajdzie mogą uczestniczyć  zorganizowane drużyny szkolne , zgłoszone przez jednostki PTTK, organizacje społeczne i młodzieżowe, instytucje oraz szkoły. Opiekunowie drużyn biorą udział nieodpłatnie w składzie 1 opiekun na 10 osób. Dzieci    i młodzież do lat 16-tu może brać udział w Rajdzie jedynie pod opieką osoby pełnoletniej. Organizator rajdu nie zapewnia opieki nad niepełnoletnimi uczestnikami rajdu.  

Członkowie PTTK z opłaconą składką za 2019 r. ubezpieczeni są  Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeń ERGO Hestia Spółka Akcyjna

Pozostali członkowie ubezpieczają się na własny koszt.

Każdy z uczestników rajdu bierze w nim udział na własną odpowiedzialność. Uczestnicy niepełnoleni biorą udział na całkowitą odpowiedzialność opiekunów prawnych. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone na trasie.

Uczestnicy rajdu powinni zabrać ze sobą na trasę rajdu: mapę turystyczną, napoje, kanapki, drużyna apteczkę turystyczną.

Uczestnicy rajdu powinni być ubrani w sposób odpowiedni do warunków atmosferycznych   w dniu rajdu, buty do wędrówek w terenie, górskie, nie śliskie.

Uczestnicy rajdu zobowiązani są do ścisłego przestrzegania:

a)przepisów prawa o ruchu drogowym,

b)bezpieczeństwa własnego i współuczestników,

c)przestrzeganie Regulaminu rajdu, Karty Turysty i zaleceń kierownictwa Rajdu.

Rajd odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.

Impreza ma charakter niekomercyjny, jest realizowana siłami członków PTTK.

 

Dokonanie opłaty za rajd oraz uczestnictwo w rajdzie jest jednoznaczne    z przyjęciem regulaminu do wiadomości i zobowiązaniem do jego przestrzegania oraz wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika rajdu dla potrzeb PTTK, zgodnie z przepisami ustawy                   o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz. U. nr 133, poz. 883). Uczestnictwo oznacza zgodę na publikowanie zdjęć z jego wizerunkiem.

Tel: 668 837 857, pttkolubin@interia.pl, www.pttk.lubin.pl