Rynek 22 pttkolubin@interia.pl 668 837 857

Rajd pn: ” Zdobywamy odznaki turystyki kwalifikowanej PTTK” 06 maja 2017 – Wielisławka

wiel

Regulamin Rajdu

  1. Organizator rajdu: Oddział PTTK w Lubinie

Komandor Rajdu: Beata Polak

  1. Cele imprezy:

-zdobywanie punktów   do odznak turystyki kwalifikowanej

-poznanie walorów krajoznawczych Gór i Pogórze Kaczawskiego

-popularyzacja turystyki pieszej jako formy aktywnego wypoczynku

-propagowanie wiedzy ekologicznej,

-integracja młodych turystów z różnych szkół i środowisk

-promocja aktywności fizycznej, zdrowego stylu życia oraz promowanie aktywnego wypoczynku.

III.   PROGRAM:

START: od 8.00- zbiórka –punkt odjazdu do uzgodnienia

Planowany przyjazd do Świerzawy – 9.20.

-zwiedzanie Świerzawy, kościół romański Św. Katarzyny Aleksandryjskiej                 i Św. Jana Chrzciciela – każda osoba płaci 2,00 PLN we własnym zakresie

-przejazd do Sędziszowej i tam wyruszamy na trasę rajdową, wędrując Ścieżką Edukacyjno-Przyrodniczą „Wokół Wielisławki” aby odkryć tajemnice tego wzniesienia, po drodze zobaczymy potężne drzewa będące pomnikami przyrody oraz stare sztolnie, ruiny zamku   i schroniska niemieckiego, zabytkowy młyn oraz pomnik przyrody nieożywionej „Organy Wielisławskie”.

Po trudach wędrówki posilimy się gorącymi kiełbaskami pieczonymi w ognisku pod Wielisławką.

 

Ognisko przygotuje Centrum KulturySportu i Turystyki w Świerzawie.

 

Na ognisko należy zabrać kiełbaski, pieczywo, owoc i napoje!!!

 

 

KONKURSY:

  • drużyna rajdowa otrzyma niespodziankę za posiadanie przez wszystkich uczestników określonej drużyny książeczek „Turysta Przyrodnik”, OTP,GOT – można zakupić      w O/PTTK Lubin.
  • konkurs wiedzy krajoznawczej o regionie (Świerzawa i Wielisławka)

ZAKOŃCZENIE RAJDU:

14.30: Odjazd do Lubina. Przyjazd ok. 15.30

Uwagi organizacyjne: 

  1. Wpisowe na rajd wynosi 17,00 zł w ramach którego uczestnicy otrzymują pamiątkową plakietkę, drużyny pamiątkowy dyplom, transport Lubin – Świerzawa, usługa przewodnika     na trasie Świerzawa- Wielisławka, opieka kadry PTTK.
  1. Wpisowe dla Członków PTTK wynosi 10,00 zł. Obowiązuje opłata członkowska za 2017r.
  1. Opiekunowie nie opłacają wpisowego.

Termin zgłoszenia uczestnictwa do 27 kwietnia 2017 r. w siedzibie naszego Oddziału.    Decyduje kolejność zgłoszeń. Ograniczona ilość os. !!!!

 

Przyjmowanie zgłoszeń:

Zgłoszenia na kartach zgłoszeń (lista imienna) przyjmujemy do dnia 14.04.2017r. roku -biuro Zarządu Oddziału PTTK w Lubinie ,Rynek 22, 668 837 857, pttkolubin@interia.pl. Wraz ze zgłoszeniem należy wpłacić wpisowe.

Uwaga! Zgłoszenia po terminie przyjmowane będą jedynie w przypadku wolnych miejsc   oraz bez gwarancji zabezpieczenia pełnych świadczeń.

WARUNKI UCZESTNICTWA

 W Rajdzie mogą uczestniczyć turyści indywidualni lub zorganizowane drużyny, zgłoszone przez jednostki PTTK, organizacje społeczne i młodzieżowe, instytucje oraz szkoły. Opiekunowie drużyn biorą udział nieodpłatnie w składzie 1 opiekun na 10 osób. Dzieci                       i młodzież do lat 16-tu może brać udział w Rajdzie jedynie pod opieką osoby pełnoletniej. Organizator rajdu nie zapewnia opieki nad niepełnoletnimi uczestnikami rajdu.

Członkowie PTTK z opłaconą składką za 2017 r. ubezpieczeni są AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.,

Pozostali członkowie ubezpieczają się na własny koszt.

Każdy z uczestników rajdu bierze w nim udział na własną odpowiedzialność. Uczestnicy niepełnoleni biorą udział na całkowitą odpowiedzialność opiekunów prawnych. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone na trasie.

Uczestnicy rajdu powinni zabrać ze sobą na trasę rajdu: mapę turystyczną, napoje, kanapki, drużyna apteczkę turystyczną.

Uczestnicy rajdu powinni być ubrani w sposób odpowiedni do warunków atmosferycznych   w dniu rajdu, buty do wędrówek w terenie, górskie, nie śliskie.

Uczestnicy rajdu zobowiązani są do ścisłego przestrzegania:

a)przepisów prawa o ruchu drogowym,

b)bezpieczeństwa własnego i współuczestników,

c)przestrzeganie Regulaminu rajdu, Karty Turysty i zaleceń kierownictwa Rajdu.

Rajd odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.

Impreza ma charakter niekomercyjny, jest realizowana siłami członków PTTK.

 

Dokonanie opłaty za rajd oraz uczestnictwo w rajdzie jest jednoznaczne    z przyjęciem regulaminu do wiadomości i zobowiązaniem do jego przestrzegania oraz wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika rajdu dla potrzeb PTTK, zgodnie z przepisami ustawy       o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz. U. nr 133, poz. 883). Uczestnictwo oznacza zgodę na publikowanie zdjęć z jego wizerunkiem.

 

zdjęcie: http://www.skps.wroclaw.pl/encyklopedia/index.php5?title=Wielis%C5%82awka