Rynek 22 pttkolubin@interia.pl 668 837 857

Oddział PTTK w Lubinie zaprasza na rajd

pn” Zdobywamy odznaki turystyki

 kwalifikowanej PTTK”

Dziewin

 

Regulamin  Rajdu

I. Organizator rajdu: Oddział PTTK w  Lubinie

                      Kierownik rajdu: Beata Polak

II. Cele imprezy:

-zdobywanie punktów  do odznak turystyki kwalifikowanej

-poznanie walorów Dziewina i okolic,

–  poznanie najciekawszych walorów przyrodniczych doliny Odry, są tu do zobaczenia starorzecza odrzańskie, charakterystyczne dla doliny rzecznej łęgi topolowo-wierzbowe    i jesionowo-wiązowe,

-popularyzacja turystyki pieszej jako formy aktywnego wypoczynku

-propagowanie wiedzy ekologicznej,

-integracja młodych turystów z różnych szkół i środowisk

-promocja aktywności fizycznej, zdrowego stylu życia oraz promowanie aktywnego wypoczynku.

Obowiązkowo zabieramy z sobą książeczki na odznaki turystyki kwalifikowanej: OTP, Turysta Przyrodnik.

III.  PROGRAM:

START: od 8.00- zbiórka –punkt odjazdu do uzgodnienia

– EKO-SPACER , czyli „Co w trawie piszczy?”

– GRY I ZABAWY SPORTOWE z Jackiem Plackiem

– integracja przy wspólnym ognisku  / Regionalny  Ośrodek Edukacji Ekologicznej                          w Dziewinie   /

Na ognisko należy zabrać kiełbaski, pieczywo, owoc  i napoje!!!

13.00 – wyjazd do Lubina.

IV. Uwagi organizacyjne:

Wpisowe na rajd wynosi 22,00  zł w ramach którego uczestnicy otrzymują pamiątkową plakietkę, drużyny pamiątkowy dyplom, transport,  przejście trasy rajdowej z leśnikiem, przygotowane ognisko,   potwierdzenie punktów na: Odznaki Turysta Przyrodnik i OTP.

  1. Opiekunowie nie opłacają wpisowego.

Przyjmowanie zgłoszeń:

Zgłoszenia na kartach zgłoszeń (lista imienna) przyjmujemy do dnia 03.10.2022 roku -biuro Zarządu Oddziału PTTK  w Lubinie ,Rynek 22, 668 837 857, pttkolubin@interia.pl. Wraz ze zgłoszeniem należy  wpłacić wpisowe.

WARUNKI UCZESTNICTWA

W Rajdzie mogą uczestniczyć turyści indywidualni lub zorganizowane drużyny, zgłoszone przez jednostki PTTK, organizacje społeczne i młodzieżowe, instytucje oraz szkoły. Opiekunowie drużyn biorą udział nieodpłatnie w składzie 1 opiekun na 10 osób. Dzieci     i młodzież do lat 16-tu może brać udział w Rajdzie jedynie pod opieką osoby pełnoletniej. Organizator rajdu nie zapewnia opieki nad niepełnoletnimi uczestnikami rajdu. 

Członkowie PTTK z opłaconą składką za 2022 r. ubezpieczeni są   ERGO Hestia Spółka Akcyjna

Pozostali członkowie ubezpieczają się na własny koszt.

Każdy z uczestników rajdu bierze w nim udział na własną odpowiedzialność. Uczestnicy niepełnoleni biorą udział na całkowitą odpowiedzialność opiekunów prawnych. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone na trasie.

Uczestnicy rajdu powinni zabrać ze sobą na trasę rajdu: mapę turystyczną, napoje, kanapki, drużyna apteczkę turystyczną.

Uczestnicy rajdu powinni być ubrani w sposób odpowiedni do warunków atmosferycznych   w dniu rajdu, buty do wędrówek w terenie, górskie, nie śliskie.

Uczestnicy rajdu zobowiązani są do ścisłego przestrzegania:

a)przepisów prawa o ruchu drogowym,

b)bezpieczeństwa własnego i współuczestników,

c)przestrzeganie Regulaminu rajdu, Karty Turysty i zaleceń kierownictwa Rajdu.

Rajd odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.

Impreza ma charakter niekomercyjny, jest realizowana siłami członków PTTK.

Dokonanie opłaty za rajd oraz uczestnictwo w rajdzie jest jednoznaczne    z przyjęciem regulaminu do wiadomości i zobowiązaniem do jego przestrzegania oraz wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika rajdu dla potrzeb PTTK, zgodnie z przepisami ustawy                   o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz. U. nr 133, poz. 883). Uczestnictwo oznacza zgodę na publikowanie zdjęć z jego wizerunkiem.

Tel: 668 837 857, pttkolubin@interia.pl, www.pttk.lubin.pl