Rynek 22 pttkolubin@interia.pl 668 837 857

23 marca 2019

Zapraszamy do udziału w Rajdzie „Marzanna” połączonego z Giełdą Piosenki Turystycznej , który odbędzie się w dniu 23 marca 2019 roku      z metą w Goli.

Celem rajdu jest powitanie wiosny zapoznanie z obyczajami ludowymi związanymi z nadejściem wiosny oraz oddziałowa inauguracja „Roku 2019 – Roku Młodych w PTTK”, ogłoszonego dla uczczenia setnej rocznicy powołania szkolnych kół krajoznawczych.

 

 1. Organizator rajdu
  Organizatorem wiosennej imprezy turystycznej jest Oddział PTTK „Zagłębie Miedziowe” w Lubinie oraz Ośrodek Kultury Gminy Lubin
 2. Cele rajdu:
  – powitanie wiosny przez uczestników rajdu, 
  – zapoznanie z obyczajami ludowymi związanymi z nadejściem wiosny,
  – zdobywanie odznak turystyki kwalifikowanej i odznak regionalnych;
  – oddziałowa inauguracja „Roku 2019 – Roku Młodych w PTTK” ogłoszonego przez ZG PTTK dla uczczenia setnej rocznicy zorganizowanego ruchu turystycznego w polskiej szkole.
3. TERMIN I MIEJSCE RAJDU

Rajd Wiosenny – impreza non profit, prowadzona siłami wolontariatu PTTK zgodnie ze statutem PTTK na zasadzie samorealizacji i nie będąca przedsięwzięciem komercyjnym, odbędzie się w dniu 23 marca 2019 roku. Zakończenie rajdu z ogniskiem turystycznym około godz. 11.00 w Goli przy świetlicy.

4. Trasy rajdu
Trasy dowolne według uznania i możliwości uczestników: piesze (np. z Lubina, ul. Spacerowa -Gola), kolarskie.

Program:

-wyjście

-11.00 spotkanie na mecie rajdu Gola przy świetlicy

-11.00-13.00 (spotkanie przy ognisku, udział w Giełdzie Piosenki Turystycznej)

-ok.13.30 –powrót do Lubina

 1. WARUNKI UCZESTNICTWA

W Rajdzie mogą uczestniczyć turyści indywidualni lub zorganizowane drużyny, zgłoszone przez jednostki PTTK, organizacje społeczne i młodzieżowe, instytucje oraz szkoły. Opiekunowie drużyn biorą udział nieodpłatnie w składzie 1 opiekun na 10 osób. Dzieci i młodzież do lat 16-tu może brać udział w Rajdzie jedynie pod opieką osoby pełnoletniej. Organizator rajdu nie zapewnia opieki nad niepełnoletnimi uczestnikami rajdu.  

Pierwszeństwo udziału w rajdzie mają członkowie PTTK z opłaconą składką   za 2019r. Członkowie PTTK z opłaconą składką za 2019 r. ubezpieczeni są AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A., 

Pozostali członkowie ubezpieczają się na własny koszt.

Każdy z uczestników rajdu bierze w nim udział na własną odpowiedzialność. Uczestnicy niepełnoleni biorą udział na całkowitą odpowiedzialność opiekunów prawnych. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone        na trasie.

Uczestnicy rajdu powinni zabrać ze sobą na trasę rajdu, ciepłe napoje (herbatę w termosie), kanapki, drużyna apteczkę turystyczną, kiełbaski i pieczywo na ognisko .

Uczestnicy rajdu powinni być ubrani w sposób odpowiedni do warunków atmosferycznych w dniu rajdu. Jest mroźno czyli czapki, rękawiczki, nieprzemakalne obuwie, zalecane skarpetki na zmianę !!!. 

Uczestnicy rajdu zobowiązani są do ścisłego przestrzegania:

 1. a) przepisów prawa o ruchu drogowym,
 2. b) bezpieczeństwa własnego i współuczestników,

c)przestrzeganie Regulaminu rajdu, Karty Turysty i zaleceń kierownictwa Rajdu.

Rajd odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.

Impreza ma charakter niekomercyjny, jest realizowana siłami członków PTTK.

Koszt:

– 7,00 PLN

– 5,00 PLN –osoby z opłacona składką członkowską PTTK za 2019r.

Uczestnicy w ramach wpisowego otrzymują: pamiątkowy znaczek rajdowy, pamiątkowy dylom dla drużyny rajdowej , przejście trasy rajdowej z działaczem oddziału PTTK w Lubinie, przygotowane ognisko, potwierdzenie punktów na: Odznaki Turysta Przyrodnik i OTP,TZM,TDŚ i Odznakę Krajoznawczo-Turystyczną „Znam Gminę Lubin”.

 

Konkursy:

– na oryginalną kukłę Marzanny – symbol zimy (prace zespołowe),

 • na najbardziej oryginalny gaik – symbol wiosny (prace zespołowe),

Przynosimy ze sobą !!!

 

Giełda Piosenki Turystycznej

Można wystąpić solo lub w grupie ( max. 10 osób).

Udział w giełdzie bierze cała zgłoszona drużyna bez opiekuna.

Drużyna może zaprezentować max. 3 piosenki o tematyce turystycznej.

Organizator zastrzega, że instrumentami muzycznymi mogą być wyłącznie instrumenty proste, nie elektronicznie. O kolejności prezentacji piosenek decyduje wylosowany numer startowy. Wyklucza się możliwość korzystania           z playbacku.

Jury oceniać będzie: wartość literacką, muzyczną, interpretację , aranżację muzyczną, dobór piosenek. Jury przyzna nagrodę : GRAND PRIX za całość programu w kategoriach szkół podstawowych i gimnazjalnych.

Przyjmowanie zgłoszeń:

Zgłoszenia na kartach zgłoszeń (lista imienna) przyjmuje do dnia 15.03.2019 roku Biuro Zarządu Oddziału PTTK w Lubinie, Rynek 22, 668 837 857, pttkolubin@interia.pl. Wraz ze zgłoszeniem należy wpłacić wpisowe .

Uwaga! Zgłoszenia po terminie przyjmowane będą jedynie w przypadku wolnych miejsc oraz bez gwarancji zabezpieczenia pełnych świadczeń.

 

Udział w rajdzie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora -O/PTTK w Lubinie , Ośrodka Kultury Gminy Lubin i Urzędu Gminy Lubin ,ich danych osobowych na potrzeby rajdu oraz w celach marketingowych (ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133, poz. 833 z póz. zm.).

Wszyscy uczestnicy biorący udział w rajdzie wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków (www.pttk.lubin.pl, facebook) w relacjach z imprezy zamieszczonych w mediach oraz materiałach promocyjnych organizatorów. Zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z uczestnikami wycieczki mogą być wykorzystywane przez prasę, radio i telewizję(art. 4 ust. 11 RODO).

 

 

GIEŁDA PIOSENKI TURYSTYCZNEJ 2019

KARTA ZGŁOSZENIA

 

Nazwa i rodzaj: solista/zespół* ………………………………………………………………………………

 

OPIEKUN artystyczny (imię, nazwisko, telefon, e-mail)

 

………………………………………………………………………………………………………

 

TYTUŁY utworów przygotowanych na giełdę, autor:

 

………………………………………………………………………..………………………………

 

IMIONA I NAZWISKA WYKONAWCÓW/ PODPISY OPIEKUNÓW PRAWNYCH:

 

 

 

 

OSIĄGNIĘCIA ZESPOŁU/SOLISTY* (krótka charakterystyka): …………………………………………..

 

 

 

JAKIE BĘDĄ WYKORZYSTYWANE INSTRUMENTY (wymienić):

 

………………………………………………………………………..……………………                                                     

               Data                                                                                                 Podpis

 

W przypadku osób nieletnich wymagany jest podpis prawnego opiekuna

*niepotrzebne skreślić

 

 

 

fot. mat. prasowe