Rynek 22 pttkolubin@interia.pl 668 837 857

                                R E G U L A M I N

              Rajdu KGHM  Polska Miedź

                03/04/05 czerwca 2022

                 MYSŁAKOWICE

ORGANIZATOR:

POLSKIE  TOWARZYSTWO

TURYSTYCZNO – KRAJOZNAWCZE

ODDZIAŁ „ ZAGŁĘBIE MIEDZIOWE” W LUBINIE

Rynek 22, 59-300  Lubin

tel. 668 837 857   www.pttk.lubin.pl

PATRONAT

Prezes Zarządu KGHM Polska Miedź S.A.

GŁÓWNY  SPONSOR  RAJDU

KGHM  Polska Miedź  S.A.

KIEROWNICTWO RAJDU

Komandor – Jacek Bieniek

Prezes ZO PTTK „Zagłębie Miedziowe” w Lubinie- Eugeniusz Paszkiewicz

CELE RAJDU

  • kształtowanie nawyków aktywnego wypoczynku i rekreacji wśród 

          pracowników KGHM Polska Miedź S.A.

  • propagowanie krajoznawstwa i różnych form turystyki szczególnie 

          górskiej oraz odznak turystyki kwalifikowanej;

  • promowanie walorów turystycznych, kulturowych i krajoznawczych  

       Sudetów  Środkowych i Zachodnich;

   TERMIN I MIEJSCE RAJDU:

Rajd odbędzie się w dniach  03/04/05 czerwca 2022 r. na szlakach Sudetów Środkowych i Zachodnich.

Oficjalne zakończenie  rajdu  w  odbędzie  się w  godz. 13.30–16.30 w Mysłakowicach – Park Królewski

WARUNKI UCZESTNICTWA:

W rajdzie mogą uczestniczyć pracownicy poszczególnych Oddziałów KGHM „ Polska Miedź” SA, ich rodziny i emeryci zgłoszeni przez swoje zakłady , osoby indywidualne, studenci i uczniowie pod opieką osób prawnych, a także osoby im towarzyszące. Od uczestników wymagany jest dobry stan zdrowia. Kierownikiem drużyny musi być przedstawiciel danego zakładu, doświadczony , pełnoletni turysta, który jest odpowiedzialny za właściwe przygotowanie     i zachowanie uczestników podczas całej imprezy, przydział miejsc w autokarze, przydział miejsc noclegowych, ścisłą współpracę z przewodnikiem prowadzącym trasę. Każda drużyna powinna posiadać apteczkę pierwszej pomocy, latarkę, mapę turystyczną.

ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia ( imię i nazwisko,data urodzenia) oraz wpisowe z dopiskiem „ Rajd KGHM Polska Miedź” ” należy przesłać do 30 kwietnia 2022r.

na adres:

Oddział PTTK  „ Zagłębie Miedziowe” w Lubinie, Rynek 22, 59-300 Lubin

R-k:  Santander Bank Polska  29 1090 2082 0000 0005 4600 4201

Tel.668 837 857, e-mail: pttkolubin@interia.pl

ŚWIADCZENIA 

W ramach wpisowego uczestnik otrzyma:

-ubezpieczenie NW (Signal Iduna-10000 PLN) na czas trwania rajdu ( ubezpieczenie nie obejmuje  zaginięcia lub utraty bagażu), za rzeczy pozostawione organizatorzy nie ponoszą   odpowiedzialności

-pamiątkowy znaczek metalowy

– posiłek turystyczny na uroczystym zakończeniu rajdu

– usługę przewodnika na trasie rajdu

-gadżet pamiątkowy

-nagrody za udział w konkursie turystycznym

Nocleg, trasy, transport  oraz inne koszty zleconych świadczeń  do uzgodnienia po przysłaniu zgłoszenia  przez zainteresowane zakłady pracy !

Przestrzeganie:

  • -postanowień niniejszego regulaminu
  • -postanowień Karty Turysty
  • -regulaminów parków krajobrazowych   i rezerwatów przyrody
  • -przepisów przeciwpożarowych, ruchu drogowego i porządkowych
  • -przestrzegania regulaminów w miejscach noclegów
  • -zakaz picia alkoholu w autokarach
  • -udzielenia pomocy w razie nieszczęśliwego wypadku.
WYPOSAŻENIE UCZESTNIKÓW:

1. Każdy uczestnik ma obowiązek posiadać:

a) ubiór i obuwie dostosowane do turystyki górskiej

b) dowód tożsamości (dowód osobisty, paszport, legitymację szkolną )

2. Każda drużyna powinna posiadać:

a) mapę turystyczną terenów po których przebiegają trasy rajdowe

b) apteczkę pierwszej pomocy

c) latarkę

Wskazane są wszelkiego rodzaju instrumenty muzyczne   i odpowiednio duży bagaż dobrego humor.

UWAGA

Administratorem danych osobowych jest Organizator.

Uczestnicy startując w rajdzie oświadczają ,że zapoznali się z regulaminem i akceptują jego warunki oraz  wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku oraz imienia i nazwiska                         w relacjach z rajdu zamieszczonych w mediach,www.pttk.lubin.pl, portalach społecznościowych oraz materiałach promocyjnych organizatorów, patronów i sponsorów. Wszyscy uczestnicy startujący w rajdzie wyrażają zgodę na zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z nimi, które  mogą być wykorzystywane przez prasę, radio i telewizję.

Także  wyrażają zgodę    na przetwarzanie swoich danych osobowych (imię i nazwisko,data urodzenia) na potrzeby organizacyjne (karta pobytu w obiektach noclegowych, ubezpieczenie NW) przez PTTK Oddział  „ Zagłębie Miedziowe” w Lubinie, Rynek 22,59-300 Lubin, www.pttk.lubin.pl, jak również na ich gromadzenie w bazie danych PTTK Oddział „ Zagłębie Miedziowe” w Lubinie, Rynek 22,59-300 Lubin,  zgodnie  z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997   o ochronie danych osobowych (Dz.U. 133/97, poz. 883). Uczestnik  ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych. Żądanie zaprzestania przetwarzania  swoich danych osobowych jest jednoznaczne z rezygnacją   z udziału w rajdzie KGHM Polska Miedź             w dn. 03/04/05 czerwca 2022r.

Postanowienia końcowe.

1. Koszty wyżywienia oraz bilety wstępu oprócz określonego regulaminem ponoszą uczestnicy.

2. Organizator i kierownictwo rajdu zastrzegają sobie prawo:

a) nie przyjęcia drużyny na Rajd w przypadku braku miejsc lub zgłoszenia                                     po ustalonym terminie,

b) nie przyjęcia na Rajd uczestników, których ubiór i wyposażenie nie będą                              dostosowane do turystyki górskiej,

c) wykluczenia z uczestnictwa w Rajdzie członków drużyny lub całej drużyny

w wypadku naruszenia zasad zachowania w górach lub norm współżycia między

ludźmi,

d) zmiany przebiegu trasy w wypadku zaistnienia niebezpiecznych warunków                                       lub innych przeszkód niezależnych od organizatora.

e) uczestnicy uczestniczą na własną odpowiedzialność i nie będą dochodzić odszkodowania od organizatorów;

3. W przypadku nie przyjęcia drużyny na Rajd z powodu braku miejsc wniesiona  opłata podlega zwrotowi.

4. W przypadku nie zgłoszenia się na Rajd drużyny lub uczestnika wniesione opłaty  nie będą zwracane i nie będą przysługiwały żadne świadczenia rajdowe.

5.Rajd nie jest imprezą masową w rozumieniu przepisów.

6. Osoby, które nie ukończyły 18 roku życia, mogą uczestniczyć w Rajdzie wyłącznie pod opieką dorosłych.

7. Osoby niestosujące się do wewnętrznych regulaminów obiektów, na terenie których będą przebywać, lub osoby w rażący sposób łamiące normy prawne i moralne zostaną z Rajdu wykluczone.

8 Uczestnicy Rajdu są zobowiązani do przestrzegania regulaminu Rajdu, zasad turystyki, przepisów o ochronie przyrody oraz stosowania się do wskazówek i zaleceń organizatorów Rajdu.

Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania reżimu przepisów pandemicznych wprowadzonych przez Rząd RP Ustawą w dniu 2 marca 2020 r. (z późniejszymi zmianami) o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,  innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Kierownictwo rajdu nie bierze odpowiedzialności za ewentualne szkody wyrządzone wobec osób trzecich  przez uczestników rajdu.

Interpretacja regulaminu rajdu należy wyłącznie do organizatorów.

Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Zdjęcie zaczerpnięto: https://domtyrolski.pl/                                                           

                                                                       Do zobaczenia na trasach  !!!

                                                             Organizatorzy rajdu