Rynek 22 pttkolubin@interia.pl 668 837 857

Kamieniec

R E G U L A M I N

Rajdu KGHM Polska Miedź

08/09/10 czerwca 2018

Kamieniec Ząbkowicki

ORGANIZATOR:

POLSKIE TOWARZYSTWO

TURYSTYCZNO – KRAJOZNAWCZE

ODDZIAŁ „ ZAGŁĘBIE MIEDZIOWE” W LUBINIE

Rynek 22, 59-300 Lubin

tel. 668 837 857 www.pttk.lubin.pl

PATRONAT

Prezes Zarządu KGHM Polska Miedź S.A.

GŁÓWNY  SPONSOR  RAJDU

KGHM  Polska Miedź  S.A.

CELE RAJDU

– propagowanie turystyki górskiej,

– kształtowanie nawyków aktywnego wypoczynku i rekreacji wśród pracowników KGHM

Polska Miedź SA oraz podległych spółek,

– prezentacja walorów turystyczno – krajoznawczych Sudetów Zachodnich, Sudetów Środkowych i Sudetów Wschodnich oraz Gminy Kamieniec Ząbkowicki,

-aktywny wypoczynek,

– zdobywanie punktów do odznaki GOT,

TERMIN I MIEJSCE RAJDU

Rajd odbędzie się w dniach 08/09/10 czerwca 2018 na szlakach turystycznych Sudetów, a oficjalne zakończenie w dniu 10 czerwca 2018 w Kamieńcu Ząbkowicki   ( „ Błonie Kamienieckie”) od godz. 13.30-16.30.

WARUNKI UCZESTNICTWA:

W rajdzie mogą uczestniczyć pracownicy poszczególnych Oddziałów KGHM „Polska Miedź” SA, ich rodziny i emeryci zgłoszeni przez swoje zakłady , osoby indywidualne, studenci i uczniowie pod opieką osób prawnych, a także osoby im towarzyszące. Od uczestników wymagany jest dobry stan zdrowia. Kierownikiem drużyny musi być przedstawiciel danego zakładu, doświadczony , pełnoletni turysta, który jest odpowiedzialny za właściwe przygotowanie i zachowanie uczestników podczas całej imprezy, przydział miejsc w autokarze, przydział miejsc noclegowych, ścisłą współpracę z przewodnikiem prowadzącym trasę. Każda drużyna powinna posiadać apteczkę pierwszej pomocy, latarkę, mapę turystyczną.

ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia ( imię i nazwisko, adres zamieszkania, data urodzenia) oraz wpisowe z dopiskiem „ Rajd KGHM Polska Miedź” ” należy przesłać do 19 maja 2018

na adres:

Oddział PTTK „ Zagłębie Miedziowe” w Lubinie, Rynek 22, 59-300 Lubin

R-k: BZ WBK SA I O/Lubin: 29 1090 2082 0000 0005 4600 4201

Tel.668 837 857, e-mail: pttkolubin@interia.pl

Nocleg, trasy oraz inne koszty zleconych świadczeń do uzgodnienia po przysłaniu zgłoszenia przez zainteresowane zakłady pracy !

ŚWIADCZENIA

W ramach wpisowego uczestnik otrzyma:

-ubezpieczenie NW (Signal Iduna-10000 PLN) na czas trwania rajdu ( ubezpieczenie nie obejmuje zaginięcia lub utraty bagażu), za rzeczy pozostawione organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności

-pamiątkowy znaczek metalowy

– udział w konkursie krajoznawczym

– posiłek turystyczny na uroczystym zakończeniu rajdu

– usługę przewodnika na trasie rajdu

-bilet wstępu do pałacu w Kamieńcu Ząbkowickim

-materiały krajoznawcze.

OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW:

Przestrzeganie:

  • postanowień niniejszego regulaminu
  • postanowień Karty Turysty
  • regulaminów parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody
  • przepisów przeciwpożarowych, ruchu drogowego i porządkowych
  • przestrzegania regulaminów w miejscach noclegów
  • zakaz picia alkoholu w autokarach
  • udzielenia pomocy w razie nieszczęśliwego wypadku.

 

WYPOSAŻENIE UCZESTNIKÓW

1. Każdy uczestnik ma obowiązek posiadać:

a) ubiór i obuwie dostosowane do turystyki górskiej

b) dowód tożsamości (dowód osobisty, paszport, legitymację szkolną )

2. Każda drużyna powinna posiadać:

a) mapę turystyczną terenów po których przebiegają trasy rajdowe

b) apteczkę pierwszej pomocy

c) latarkę

Wskazane są wszelkiego rodzaju instrumenty muzyczne i odpowiednio duży bagaż dobrego humor.

UWAGA

Administratorem danych osobowych jest Organizator.

Uczestnicy startując w rajdzie oświadczają ,że zapoznali się z regulaminem i akceptują jego warunki oraz wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku oraz imienia i nazwiska w relacjach z rajdu zamieszczonych w mediach, portalach społecznościowych oraz materiałach promocyjnych organizatorów, patronów i sponsorów. Wszyscy uczestnicy startujący w rajdzie wyrażają zgodę na zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z nimi, które  mogą być wykorzystywane przez prasę, radio i telewizję.

Także wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (imię i nazwisko, adres zamieszkania, data urodzenia) na potrzeby organizacyjne (kata pobytu w obiektach noclegowych, ubezpieczenie NW, lista uczestników) przez PTTK Oddział „ Zagłębie Miedziowe” w Lubinie, Rynek 22,59-300 Lubin, www.pttk.lubin.pl, jak również na ich gromadzenie w bazie danych PTTK Oddział „ Zagłębie Miedziowe” w Lubinie, Rynek 22,59-300 Lubin, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. 133/97, poz. 883). Uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych. Żądanie zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w rajdzie KGHM Polska Miedź w dn. 08/09/10 czerwca 2018r.

Postanowienia końcowe.

1. Koszty wyżywienia oraz bilety wstępu oprócz określonego regulaminem ponoszą uczestnicy.

2. Organizator i kierownictwo rajdu zastrzegają sobie prawo:

a) nie przyjęcia drużyny na Rajd w przypadku braku miejsc lub zgłoszenia po ustalonym terminie,

b) nie przyjęcia na Rajd uczestników, których ubiór i wyposażenie nie będą dostosowane do turystyki górskiej,

c) wykluczenia z uczestnictwa w Rajdzie członków drużyny lub całej drużyny

w wypadku naruszenia zasad zachowania w górach lub norm współżycia między

ludźmi,

d) zmiany przebiegu trasy w wypadku zaistnienia niebezpiecznych warunków lub innych przeszkód niezależnych od organizatora.

e) uczestnicy uczestniczą na własną odpowiedzialność i nie będą dochodzić odszkodowania od organizatorów;

3. W przypadku nie przyjęcia drużyny na Rajd z powodu braku miejsc wniesiona opłata podlega zwrotowi.

4. W przypadku nie zgłoszenia się na Rajd drużyny lub uczestnika wniesione opłaty nie będą zwracane i nie będą przysługiwały żadne świadczenia rajdowe.

5.Rajd nie jest imprezą masową w rozumieniu przepisów.

6. Osoby, które nie ukończyły 18 roku życia, mogą uczestniczyć w Rajdzie wyłącznie pod opieką dorosłych.

7. Osoby niestosujące się do wewnętrznych regulaminów obiektów, na terenie których będą przebywać, lub osoby w rażący sposób łamiące normy prawne i moralne zostaną z Rajdu wykluczone.

8 Uczestnicy Rajdu są zobowiązani do przestrzegania regulaminu Rajdu, zasad turystyki, przepisów o ochronie przyrody oraz stosowania się do wskazówek i zaleceń organizatorów Rajdu.

Kierownictwo rajdu nie bierze odpowiedzialności za ewentualne szkody wyrządzone wobec osób trzecich przez uczestników rajdu.

Interpretacja regulaminu rajdu należy wyłącznie do organizatorów.

Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Do zobaczenia na trasach !!!

Organizatorzy rajdu

 

fot. www.polskieszlaki.pl/kamieniec-zabkowicki