Rynek 22 pttkolubin@interia.pl 668 837 857

bas

49 Rajd  Górników Miedzi

 

DZIEĆMOROWICE

 

REGULAMIN RAJDU

 

ORGANIZATOR

POLSKIE  TOWARZYSTWO  TURYSTYCZNO – KRAJOZNAWCZE

ODDZIAŁ „ ZAGŁĘBIE MIEDZIOWE ”w LUBINIE

Rynek 22, 59-300  Lubin

tel.  668 837 857   www.pttk.lubin.pl

KIEROWNICTWO RAJDU

Komandor – Jacek Bieniek

Prezes ZO PTTK „Zagłębie Miedziowe” w Lubinie- Eugeniusz Paszkiewicz

 

CELE RAJDU

  • kształtowanie nawyków aktywnego wypoczynku i rekreacji wśród pracowników KGHM Polska Miedź S.A.;
  • w ramach obchodów Dnia Górnika;
  • propagowanie krajoznawstwa i różnych form turystyki szczególnie

górskiej oraz odznak turystyki kwalifikowanej;

  • promowanie walorów turystycznych, kulturowych i krajoznawczych

Sudetów   Środkowych i Zachodnich;

 

TERMIN I MIEJSCE RAJDU

Rajd odbędzie się w dniach 05-07 października 2018 na szlakach Sudetów Środkowych.

Oficjalne zakończenie  rajdu w   odbędzie  się w  godz. 13.00 –16.30 w Dziećmorowicach – teren Karczmy Góralskiej.

 

TRASY RAJDU

Ustala organizator w porozumieniu z kierownikiem drużyny.

WARUNKI UCZESTNICTWA:

W rajdzie mogą uczestniczyć  pracownicy poszczególnych Oddziałów

KGHM „Polska Miedź” SA, ich rodziny i emeryci zgłoszeni przez swoje zakłady.    Od uczestników wymagany jest dobry stan zdrowia. Kierownikiem drużyny musi być doświadczony, pełnoletni turysta, który jest odpowiedzialny za właściwe przygotowanie   i zachowanie uczestników. Każda drużyna powinna posiadać apteczkę pierwszej pomocy, mapę terenu po którym zaplanowano trasy rajdowe.

WPISOWE 

Wpisowe dla każdej grupy w zależności od zakwaterowania i świadczeń    ustala  organizator ( transport noclegi, udział w festynie na zakończenie rajdu, usługa przewodnicka, ubezpieczenie NW, znaczek rajdowy itp.).

ZGŁOSZENIA

 Warunkiem udziału w Rajdzie jest zgłoszenie Organizatorowi swojego uczestnictwa na listę rekrutacyjną podczas trwania rekrutacji, w czasie wskazanym przez Organizatora oraz zapoznanie się z niniejszym regulaminem. W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko uczestnika, adres zamieszkania i datę urodzenia.

Zgłoszenia oraz  wpisowe z dopiskiem  „49 Rajd Górników Miedzi” należy  przesłać   do15.09. 2018r. na adres:

Oddział PTTK  „ Zagłębie Miedziowe” w Lubinie, Rynek 22, 59-300 Lubin

R-k:   BZ  WBK  SA I O/Lubin    29 1090 2082 0000 0005 4600 4201

tel. 668 837 857 ; e-mail: pttkolubin@interia.pl

OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW:

Przestrzeganie:

–  niniejszego regulaminu

– postanowień Karty Turysty,

– regulaminów parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody,

– przepisów przeciwpożarowych, ruchu drogowego i porządkowych,

– przestrzegania regulaminów w miejscach noclegów,

Udzielenia pomocy w razie nieszczęśliwego wypadku

WYPOSAŻENIE UCZESTNIKÓW

Każdy uczestnik ma obowiązek posiadać:

-ubiór i obuwie dostosowane do turystyki górskiej w różnych warunkach

pogodowych , mapę, latarkę.

-dowód tożsamości (dowód osobisty, paszport, legitymację szkolną).

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

*Rajd odbędzie się bez względu na pogodę.

*Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany trasy wycieczek.

*Organizator  po ustalonym terminie nie zwraca wpisowego osobom,  które  zrezygnują  z rajdu, a zgłosiły wcześniej chęć uczestnictwa !

* Kierownictwo rajdu nie bierze odpowiedzialności za ewentualne szkody wyrządzone wobec osób trzecich  przez uczestników rajdu oraz za zaginiecie lub utratę bagażu w czasie trwania rajdu.

*Koszty wg zleceń od poszczególnych grup zakładowych.

*.Zgłoszenie uczestnictwa w rajdzie jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu Rajdu.

*Ilość dni uczestnictwa w Rajdzie jest dowolna, zależna od uznania i możliwości jego uczestników.

 

 

Uczestnicy startując w rajdzie wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku oraz imienia i nazwiska  w relacjach z rajdu zamieszczonych w mediach oraz materiałach promocyjnych organizatorów, patronów     i sponsorów, oraz wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych    na potrzeby organizacyjne przez PTTK Oddział „ Zagłębie Miedziowe” w Lubinie, Rynek 22,59-300 Lubin, www.pttk.lubin.pl, jak również    na ich gromadzenie             w bazie danych PTTK Oddział „ Zagłębie Miedziowe”, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997    o ochronie danych osobowych (Dz.U. 133/97, poz. 883); Uczestnikom rajdu przysługuje prawo wglądu do przekazanych danych oraz do ich poprawiania.

Interpretacja regulaminu rajdu należy wyłącznie do organizatorów.

Do zobaczenia na trasach  !!!

 

                                                                                                                                              

                                                                            Organizatorzy rajdu