Rynek 22 pttkolubin@interia.pl 668 837 857

                                                                 Uchwała nr 63/XX/2023
                                         Zarządu Głównego PTTK z dnia 9 września 2023 r.
   w sprawie wysokości składki członkowskiej PTTK na rok 2024 oraz wpisowego do PTTK
                                               i opłaty za legitymacje PTTK w roku 2024
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3, art. 14 pkt 5 oraz art. 51 ust. 5 Statutu PTTK Zarząd Główny uchwala,
co następuje:
                                                                                      § 1
1. Ustala się wysokość składki obowiązującej członków zwyczajnych PTTK w 2024 roku w następujących
wysokościach:
1) 84,00 zł dla osób opłacających składkę normalną za okres od 1 stycznia 2024 roku
do 31 grudnia 2024 roku,
2) 57,00 zł dla osób opłacających składkę ulgową za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024
roku,
3) 39,00 zł dla osób opłacających składkę ulgową młodzieżową za okres od 1 stycznia 2024 roku
do 31 grudnia 2024 roku,
2. Składka członkowska, o której mowa w § 1 ust. 1 wnoszona jest jednorazowo w macierzystym oddziale  PTTK w terminie do 31 marca 2024 roku, bądź w momencie wstąpienia do Towarzystwa.
3. Ustala się wysokość składki członkowskiej w 2024 roku dla członków wspierających PTTK na kwotę
nie mniejszą niż 300,00 zł.