Rynek 22 pttkolubin@interia.pl 668 837 857

Uchwała nr 285/XIX/2022
Zarządu Głównego PTTK z dnia 29 października 2022 r.

w sprawie wysokości składki członkowskiej PTTK na rok 2023 oraz wpisowego do PTTK i opłaty za legitymacje PTTK w roku 2023

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3), art. 14 pkt 5) oraz art. 51 ust. 5 Statutu PTTK Zarząd Główny uchwala, co następuje:

                                                                            § 1
Ustala się wysokość składki obowiązującej członków zwyczajnych PTTK w 2023 roku w następujących wysokościach:
1) 75,00 zł dla osób opłacających składkę normalną za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku,
2) 51,00 zł dla osób opłacających składkę ulgową za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku,
3) 36,00 zł dla osób opłacających składkę ulgową młodzieżową za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku,
Składka członkowska, o której mowa w § 1 ust. 1 wnoszona jest jednorazowo w macierzystym oddziale PTTK w terminie do 31 grudnia 2023 roku.
Ustala się wysokość składki członkowskiej w 2023 roku dla członków wspierających PTTK na kwotę nie mniejszą niż 300,00 zł.

                                                                           § 2

Uprawnieni do opłacania członkowskiej składki ulgowej, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 2 są:
rodzice lub opiekunowie prawni osób małoletnich opłacający składkę za co najmniej jedną osobę małoletnią (składka rodzinna),
emeryci, renciści i osoby z orzeczoną niepełnosprawnością,
kombatanci, inwalidzi wojenni i wojskowi, osoby posiadające status weteranów,
bezrobotni,
osoby pobierające świadczenia przedemerytalne.
Uprawnieni do opłacania członkowskiej składki ulgowej młodzieżowej, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 3 są:
opiekunowie szkolnych kół PTTK,
osoby małoletnie do ukończenia 16 roku życia,
młodzież szkolna i studenci – do ukończenia 26 roku życia.

                                                                                  § 4
Uprawnieni do zwolnienia z opłacania składki członkowskiej są:
Członkowie Honorowi PTTK,
dzieci i młodzież z placówek opiekuńczo-wychowawczych do ukończenia nauki w szkołach ponadpodstawowych,
dzieci i młodzież z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego do ukończenia nauki w szkołach ponadpodstawowych,
osoby z orzeczoną niepełnosprawnością kontynuujące terapię lub przebywające w placówkach zajmujących się osobami z niepełnosprawnością,
dzieci i młodzież szkolna do poziomu szkoły ponadpodstawowej włącznie, wstępujący do PTTK w okresie od 1 września 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

§ 5
Przedłużenie ważności legitymacji członka PTTK następuje przez naklejenie na legitymację PTTK znaczka określającego termin jej ważności i tak:
naklejenie znaczka oznaczonego literą N oraz terminem ważności: 01.01.2023 – 31.03.2024 jest przedłużeniem ważności legitymacji członka PTTK przez opłacenie składki, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 1,naklejenie znaczka oznaczonego literą U oraz terminem ważności: 01.01.2023 – 31.03.2024 jest przedłużeniem ważności legitymacji członka PTTK przez opłacenie składki, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 2,naklejenie znaczka oznaczonego literami UM oraz terminem ważności: 01.01.2023 – 31.03.2024 jest przedłużeniem ważności legitymacji członka PTTK przez opłacenie składki, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 3,naklejenie znaczka oznaczonego literą Z oraz terminem ważności: 01.01.2023 – 31.03.2024 jest potwierdzeniem zwolnienia z opłacenia składki, przedłużeniem ważności legitymacji członka PTTK osobom, o których mowa w § 4 pkt 1)-4),naklejenie znaczka oznaczonego literami ZM oraz terminem ważności: 01.09.2023 – 31.03.2024 jest potwierdzeniem zwolnienia z opłacenia składki przez osoby wymienione w § 4 pkt 5).

§ 6
1. Ustala się wysokość wpisowego do PTTK w 2023 roku w następujących wysokościach:
21,00 zł dla osób opłacających składkę normalną,
12,00 zł dla osób opłacających składkę ulgową, za wyjątkiem osób, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 3,
9,00 zł dla dzieci młodzieży do poziomu szkoły ponadpodstawowej włącznie.
2. Kwota wpisowego zawiera opłatę za legitymację i znaczek organizacyjny PTTK.
3. Ustala się opłatę za legitymację PTTK w roku 2023 w wysokości: 9,00 zł będącą kosztem wykonania oraz dystrybucji przez ZG PTTK legitymacji i znaczka organizacyjnego PTTK.

§ 7

Osoby, które nie mają opłaconej składki członkowskiej za lata ubiegłe, a chcą zachować ciągłość stażu członkowskiego (art. 16 ust. 4 Statutu PTTK) opłacają zaległe składki, przy opłacaniu składki za rok 2023, według następujących zasad:
1) W przypadku posiadania przez oddział właściwych znaczków osoby te opłacają składki członkowskie w wysokości określonej na dany rok właściwymi uchwałami ZG PTTK.
2) W przypadku braku w oddziale znaczków oddział zamawia znaczki w ZG PTTK wnosząc jedynie opłatę manipulacyjną w wysokości 6,00 zł za każdy zaległy znaczek składki członkowskiej za brakujące lata, z uwzględnieniem wyjątku zawartego w pkt 3).
3) Znaczki członkowskie za 2022 rok w wysokości określonej w pkt 2) można będzie nabywać od 1 kwietnia 2023 r.

§8
1. Osoby, które utraciły legitymację, powinny zwrócić się do Zarządu macierzystego Oddziału o wystawienie nowej legitymacji (duplikatu) oraz ponieść jej koszt w wysokości 9,00 zł, a także opłacić składkę w wysokości określonej w § 1 ust. 1.
2. Zarząd Oddziału PTTK może swoją uchwałą odstąpić od pobierania opłat od osób, o których mowa w § 9 ust. 1. Zarząd Oddziału PTTK nie jest zwolniony z obowiązku opłacenia kosztu legitymacji i składki w części należnej Zarządowi Głównemu PTTK.

§9
Składkę członkowską opłaca się w Oddziale PTTK, którego jest się członkiem.

§ 10
1. Zobowiązuje się Sekretarza Generalnego PTTK do wydania zarządzenia regulującego sposób realizacji niniejszej uchwały.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Główny PTTK