Rynek 22 pttkolubin@interia.pl 668 837 857

 

                                                                Uchwała nr 235/XIX/2021
                                      Zarządu Głównego PTTK z dnia 21 października 2021 r.

w sprawie wysokości składki członkowskiej PTTK na rok 2022 oraz wpisowego do PTTK i opłaty za legitymacje PTTK w roku 2022

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3), art. 14 pkt. 5) oraz art. 51 ust. 5 Statutu PTTK Zarząd Główny uchwala, co następuje:

                                                                                       § 1
Ustala się wysokość składki obowiązującej członków zwyczajnych PTTK w 2022 roku w następujących wysokościach:
1) 65,00 zł dla osób opłacających składkę normalną za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku,
2) 40,00 zł dla osób opłacających składkę ulgową za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku,
3) 30,00 zł dla osób opłacających składkę ulgową młodzieżową za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku,
Składka członkowska, o której mowa w § 1 ust. 1 wnoszona jest jednorazowo w macierzystym oddziale PTTK w terminie do 31 grudnia 2022 roku.
Ustala się wysokość składki członkowskiej w 2022 roku dla członków wspierających PTTK na kwotę nie mniejszą niż 300,00 zł.

                                                                                  § 2
Ustala się wysokość składki członkowskiej przekazywanej przez Oddziały PTTK do Zarządu Głównego PTTK w 2022 roku w następujących wysokościach:
40,00 zł za każdą osobę opłacającą składkę normalną,
25,00 zł za każdą osobę opłacającą składkę ulgową, w wysokości określonej w § 1 ust. 1 pkt. 2,
20,00 zł za każdą osobę opłacającą składkę ulgową młodzieżową, w wysokości określonej w § 1 ust. 1 pkt. 3,
Ustala się wysokość składki członkowskiej przekazywanej przez Zarząd Główny PTTK na działalność jednostek regionalnych PTTK w 2022 roku w wysokości 2.000 zł na każdą jednostkę regionalną plus 0,50 zł od każdego członka zwyczajnego PTTK, który opłacił składkę członkowską PTTK lub został zwolniony z jej opłaty w 2021 roku, na podstawie:
Uchwały nr 189/XIX/2020 Zarządu Głównego PTTK z 26 września 2020 r. w sprawie wysokości składki członkowskiej PTTK na rok 2021 oraz wpisowego do PTTK i opłaty za legitymacje PTTK w roku 2021,
nadesłanych sprawozdań oddziałów PTTK z danego województwa na druku TK-O ze stanem na 31 grudnia 2021 r. i po weryfikacji stanu przez Biuro ZG PTTK.

                                                                            § 3
Uprawnieni do opłacania członkowskiej składki ulgowej, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt. 2 są:
rodzice lub opiekunowie prawni osób małoletnich opłacający składkę za co najmniej jedną osobę małoletnią (składka rodzinna),emeryci, renciści i osoby z orzeczoną niepełnosprawnością,kombatanci, inwalidzi wojenni i wojskowi, osoby posiadające status weteranów,bezrobotni,osoby pobierające świadczenia przedemerytalne.
Uprawnieni do opłacania członkowskiej składki ulgowej młodzieżowej, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt. 3 są:opiekunowie szkolnych kół PTTK,osoby małoletniedo ukończenia 16 roku życia,młodzież szkolna i studenci – do ukończenia 26 roku życia.

                                                                            § 4
Uprawnieni do zwolnienia z opłacania składki członkowskiej są:
Członkowie Honorowi PTTK,dzieci i młodzież z placówek opiekuńczo-wychowawczych         do ukończenia nauki w szkołach ponadpodstawowych,dzieci i młodzież z orzeczeniem          o potrzebie kształcenia specjalnego do ukończenia nauki w szkołach ponadpodstawowych,osoby z orzeczoną niepełnosprawnością kontynuujące terapię         lub przebywające w placówkach zajmujących się osobami z niepełnosprawnością,dzieci i młodzież szkolna do poziomu szkoły ponadpodstawowej włącznie, wstępujący   do PTTK w okresie od 1 września 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

                                                                        § 5
Przedłużenie ważności legitymacji członka PTTK następuje przez naklejenie na legitymację PTTK znaczka określającego termin jej ważności i tak:
naklejenie znaczka oznaczonego literą N oraz terminem ważności: 01.01.2022 – 31.03.2023 jest przedłużeniem ważności legitymacji członka PTTK przez opłacenie składki, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt. 1,naklejenie znaczka oznaczonego literą U oraz terminem ważności: 01.01.2022 – 31.03.2023 jest przedłużeniem ważności legitymacji członka PTTK przez opłacenie składki, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt. 2,naklejenie znaczka oznaczonego literami UM oraz terminem ważności: 01.01.2022 – 31.03.2023 jest przedłużeniem ważności legitymacji członka PTTK przez opłacenie składki, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt. 3,
naklejenie znaczka oznaczonego literą Z oraz terminem ważności: 01.01.2022 – 31.03.2023 jest potwierdzeniem zwolnienia z opłacenia składki, przedłużeniem ważności legitymacji członka PTTK osobom, o których mowa w § 4 pkt. 1)-4),naklejenie znaczka oznaczonego literami ZM oraz terminem ważności: 01.09.2022 – 31.03.2023 jest potwierdzeniem zwolnienia z opłacenia składki przez osoby wymienione w § 4 pkt. 5).

                                                                     § 6
1. Ustala się wysokość wpisowego do PTTK w 2022 roku w następujących wysokościach:
20,00 zł dla osób opłacających składkę normalną,
10,00 zł dla osób opłacających składkę ulgową, za wyjątkiem osób, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt. 3,
8,00 zł dla dzieci młodzieży do poziomu szkoły ponadpodstawowej włącznie.
2. Kwota wpisowego zawiera opłatę za legitymację i znaczek organizacyjny PTTK.
3. Ustala się opłatę za legitymację PTTK w roku 2022 w wysokości: 8,00 zł będącą kosztem wykonania oraz dystrybucji przez ZG PTTK legitymacji i znaczka organizacyjnego PTTK.

                                                                     § 7
W dyspozycji Oddziału PTTK pozostają środki finansowe:
1) stanowiące różnicę pomiędzy wysokością składki członkowskiej określonej w § 1 ust. 1 a kwotami podanymi w § 2,
2) pochodzące z wpisowego, o którym mowa w § 6, po wniesieniu przez Oddział PTTK opłaty za legitymację do ZG PTTK,
3) pochodzące ze składki członkowskiej, o której mowa w § 1 ust. 3 w całości, gdy członek wspierający wnosi składkę w Oddziale PTTK,
4) Zarząd Oddziału PTTK może swoją uchwałą odstąpić od pobierania wpisowego pozostającego w dyspozycji Oddziału po wniesieniu opłaty za legitymację członkowską.

                                                                   § 8
Osoby, które nie mają opłaconej składki członkowskiej za lata ubiegłe, a chcą zachować ciągłość stażu członkowskiego (art. 16 ust. 4 Statutu PTTK) opłacają zaległe składki, przy opłacaniu składki za rok 2022, według następujących zasad:
1) W przypadku posiadania przez oddział właściwych znaczków osoby te opłacają składki członkowskie w wysokości określonej na dany rok właściwymi uchwałami ZG PTTK.
2) W przypadku braku w oddziale znaczków oddział zamawia znaczki w ZG PTTK wnosząc jedynie opłatę manipulacyjną w wysokości 5,00 zł za każdy zaległy znaczek składki członkowskiej za brakujące lata, z uwzględnieniem wyjątku zawartego w pkt. 3).
3) Znaczki członkowskie za 2021 rok w wysokości określonej w pkt. 2) można będzie nabywać od 1 kwietnia 2022 r.

                                                                   § 9
1. Osoby, które utraciły legitymację, powinny zwrócić się do Zarządu macierzystego Oddziału o wystawienie nowej legitymacji (duplikatu) oraz ponieść jej koszt w wysokości 6,00 zł, a także opłacić składkę w wysokości określonej w § 1 ust. 1.
2. Zarząd Oddziału PTTK może swoją uchwałą odstąpić od pobierania opłat od osób, o których mowa w § 9 ust. 1. Zarząd Oddziału PTTK nie jest zwolniony z obowiązku opłacenia kosztu legitymacji i składki w części należnej Zarządowi Głównemu PTTK.

                                                                   § 10
Składkę członkowską opłaca się w Oddziale PTTK, którego jest się członkiem.

                                                                    § 11
1. Zobowiązuje się Sekretarza Generalnego PTTK do wydania zarządzenia regulującego sposób realizacji niniejszej uchwały.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Główny PTTK