Rynek 22 pttkolubin@interia.pl 668 837 857

 

Składki PTTK  w 2021 roku w następujących wysokościach:

  • 65,00 zł dla osób opłacających składkę normalną za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku,
  • 40,00 zł dla osób opłacających składkę ulgową za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku,
  • 30,00 zł dla osób opłacających składkę ulgową młodzieżową za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku,
  • 20,00 zł dla osób opłacających składkę ulgową młodzieżową za okres od 1 września 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

Składka członkowska, o której mowa w § 1 ust. 1 wnoszona jest jednorazowo w macierzystym oddziale PTTK w terminie do 31 grudnia 2021 roku.  ( dotyczy to członków którzy już należą do PTTK, nowo przyjęci opłacają wpisowe + składkę )

 

1. Ustala się wysokość wpisowego do PTTK w 2021 roku w następujących wysokościach:

1)   20,00 zł dla osób opłacających składkę normalną,

2)   10,00 zł dla osób opłacających składkę ulgową, za wyjątkiem osób, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt. 3,

3)    8,00 zł dla dzieci młodzieży do poziomu szkoły ponadgimnazjalnej włącznie.

2. Kwota wpisowego zawiera opłatę za legitymację i znaczek organizacyjny PTTK.

Uwaga: Okres ochronny ubezpieczenia (HESTIA) od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) objęty składką za rok 2020 wygasa 31 marca 2022 roku.
Uwaga! Osoby, które zalegają z opłaceniem składki członkowskiej za okres dłuższy niż 3 miesiące (po terminie 30 czerwca 2021 r.) podlegają przepisom Art. 16 ust. 1 pkt. 3, to jest ustaje ich członkostwo zwyczajne w PTTK, które może zostać przywrócone po opłaceniu zaległych i bieżących składek. Zarząd oddziału nie ma obowiązku informowania członka PTTK o występującej zaległości (Art. 16 ust. 3-4 Statutu PTTK).

1. Uprawnieni do opłacania członkowskiej składki ulgowej, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt. 2 są:

1) rodzice lub opiekunowie prawni osób małoletnich opłacający składkę za co najmniej dwie osoby małoletnie (składka rodzinna),

2) emeryci, renciści i osoby z orzeczoną niepełnosprawnością,

3) kombatanci, inwalidzi wojenni i wojskowi, osoby posiadające status weteranów,

4) bezrobotni,

5) osoby pobierające świadczenia przedemerytalne.

2. Uprawnieni do opłacania członkowskiej składki ulgowej młodzieżowej, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt. 3 i 4 są

1) opiekunowie szkolnych kół PTTK,

2) osoby małoletnie do ukończenia 16 roku życia,

3) młodzież szkolna i młodzież akademicka studiująca – do ukończenia 26 roku życia.

Uprawnieni do zwolnienia z opłacania składki członkowskiej są:

1) Członkowie Honorowi PTTK,

2) dzieci i młodzież z placówek opiekuńczo-wychowawczych do ukończenia nauki w szkołach ponadpodstawowych dziennych – do ukończenia 20 roku życia,

3) dzieci i młodzież ze szkół specjalnych do ukończenia nauki w szkołach ponadpodstawowych dziennych – do ukończenia 20 roku życia,

4) uczniowie z orzeczoną niepełnosprawnością do ukończenia nauki w szkołach ponadpodstawowych dziennych – do ukończenia 20 roku życia,

5) osoby niepełnosprawne z orzeczoną niezdolnością do samodzielnej egzystencji, kontynuujące naukę lub terapię w szkołach, ośrodkach wychowawczych lub warsztatach terapii zajęciowej.

§ 5

1. Przedłużenie ważności legitymacji członka PTTK następuje przez naklejenie na legitymację PTTK znaczka określającego termin jej ważności i tak:

1) naklejenie znaczka oznaczonego literą N oraz terminem ważności: 01.01.2021 – 31.03.2022 jest przedłużeniem ważności legitymacji członka PTTK przez opłacenie składki, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt. 1,

2) naklejenie znaczka oznaczonego literą U oraz terminem ważności: 01.01.2021 – 31.03.2022 jest przedłużeniem ważności legitymacji członka PTTK przez opłacenie składki, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt. 2,

3) naklejenie znaczka oznaczonego literą UM oraz terminem ważności: 01.01.2021 – 31.03.2022 jest przedłużeniem ważności legitymacji członka PTTK przez opłacenie składki, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt. 3,

4) naklejenie znaczka oznaczonego literą Z oraz terminem ważności: 01.01.2021 – 31.03.2022 jest przedłużeniem ważności legitymacji członka PTTK osobom, o których mowa w § 4.

2. Naklejenie znaczka oznaczonego literą UM oraz terminem ważności: 01.09.2021 – 31.03.2022 jest potwierdzeniem opłacenia składki, o której mowa

w § 1 ust. 1 pkt. 4.

 

Proszę zaglądnąć. SKŁADKI
https://kartoteki.pttk.pl/ks3/dok/k19_u189_20200926.pdf
oraz
http://kartoteki.pttk.pl/ks3/dok/k19_zsg010_20200928.pdf