Rynek 22 pttkolubin@interia.pl 668 837 857

 

Zapraszamy na kolejna wycieczkę podczas wakacji.

Tym razem wyruszamy z Karpacza -Kocioł Łomniczki-Dom Śląski-Równia -Mały Kocioł -Słonecznik -Polanka- Światynia Wang (Karpacz).

Wycieczka do Kotła Łomniczki jest propozycją dla osób, które mają w miarę dobrą kondycję.

Wchodząc na górę musimy pokonać 750m przewyższenia.

Uwaga!

Osoby, które chcą pojechać , ale nie wędrowć po szlakch turystycznych  ,pozostają w Karpaczu i same organizują sobie czas ok 7 h.

 

Opłata;

Członkowie PTTK  60,00          ( opłacona składka za 2021r.)

Pozostali 70,00

Koszt zawiera

Transport, ubezpieczenie NW Signal Iduna 10000,00 PLN, opieka działacza PTTK, składka obowiązkowa na  Turystyczny Fundusz Pomocowy  i  TFG.

Wszelkie opłaty np. bilety wstępu  we własym zakresie, wyżywienie itp.

Wyjazd 7.00 z lubina, naprzeciwko Jamników.

ZASADY OBOWIĄZUJĄCE W CAŁYM KRAJU:

Obowiązek utrzymania co najmniej 1,5-metrowej odległości między pieszymi.

Wyłączeni z tego obowiązku są:

  • rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13. roku życia),
  • osoby wspólnie mieszkające lub gospodarujące,
  • osoby  z orzeczeniem o niepełnosprawności,  osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, osoby niemogące się samodzielnie poruszać i ich opiekunowie.
  • osoby, które zakrywają usta i nos za pomocą maseczki.

Opowiązuje strój oraz obuwie do uprawiania turystyki górskiej. Nalezy posiadać na przejście trasą w górach :wodę mineralną niegazowaną, kanapki, słodką przekąskę,  strój dostosowany do panujących warunków pogodowych np. peleryna przeciwdeszczowa, okrycie głowy, ciepła bluzę.

Uczestników wycieczek obowiązuje przestrzeganie Karty Turysty, przestrzeganie zasad ruchu drogowego i innych zasad bezpieczeństwa. Prowadzący nie ponosi odpowiedzialności cywilnej w przypadku szkody powstałej w mieniu, względnie na osobie uczestnika lub z jego winy. Na trasie wycieczki obowiązuje zachowanie reżimu sanitarnego zarządzonego w danym okresie przez właściwe organa władzy.

UWAGA:
Ze względu na sytuację epidemiologiczną, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów, w czasie wycieczki obowiązuje zachowanie dwumetrowego dystansu lub zakrywanie ust i nosa, używanie maseczek jest obowiązkowe w środkach komunikacji. Uczestnicy wycieczki zobowiązani są do posiadania i używania indywidualnych środków do odkażania rąk. Zapraszamy i do zobaczenia na trasach!

 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu wycieczki  lub odwołania wycieczki z przyczyn niezależnych od organizatora, a mających wpływ na bezpieczeństwo uczestników (nagła zmiana pogody itp., zdarzenia losowe, wytyczne zw!iązane ze stanem epidemii koronawirusa).

  • Wniesienie opłaty na wycieczkę  jest jednoznaczne z akceptacją zapisów niniejszego regulaminu oraz zezwoleniu na przetwarzanie zawartych w formularzu zgłoszeniach danych osobowych i zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r.Nr 101,poz. 926j.t.za zm.) dla potrzeb organizacji wycieczki oraz przekazaniu tych danych ubezpieczycielowi.

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU
W trakcie trwania wycieczki robione są fotografie grupowe oraz materiały filmowe, uczestnictwo w niej jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację wizerunku danej osoby w mediach społecznościowych, materiałach reklamowych lub na stronie www

 

Biorąc pod uwagę niezbędne środki ostrożności, w związku z sytuacją epidemiologiczną związaną z wirusem SARSCoV-2 w wydarzeniu nie mogą uczestniczyć osoby, które:
w ciągu ostatnich 14 dni:
przebywały w kraju/regionie ryzyka wskazanych przez WHO i GIS;
miały kontakt z osobami z obszarów zagrożonych;
miały kontakt z osobami z NCoViD19;
miały kontakt z osobami poddanymi kwarantannie;
miały gorączkę, kaszel, katar, zapalenie spojówek lub trudności w oddychaniu/duszności
przebywają na kwarantannie;
uzyskały pozytywny wynik tekstu na COVID 19;
w dnu imprezy mają podwyższoną temperaturę ciała, tj. 38 stopni i wyżej ..
Każdy uczestni oświadcza, że nie ma przeciwskazań do jego udziału w wydarzeniu.
Wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu spełnienia niezbędnych środków ostrożności podczas wydarzenia, w związku z sytuacją epidemiczną.

Jest świadomy(a) odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń – art. 233 §1 i §6 Kodeksu Karnego, oświadczam, że wszystkie informacje podane przeze mnie są prawdziwe oraz zgodne z rzeczywistym stanem rzeczy.

 

zdjęcie zaczerpnięto z internetu

https://www.karkonosze.pl/kociol-lomniczki-czerwonym-szlakiem/wycieczki