Rynek 22 pttkolubin@interia.pl 668 837 857

Gór

 

1 dzień

Przełęcz Kowarska -Przełęcz Okraj-Łysocina-Kopina-Owczarka-Jarkowice (nocleg)

2 dzień

Jarkowice-Paczyn-Ogorzelec-Przełęcz Kowarska

-dojazd do Świeradowa Zdroju.

 

WPISOWE

Trasa dwudniowa 03/04 czerwca 2017r.

Wpisowe   120,00 od osoby.

Zapisy do 19 maja 2017r.

ŚWIADCZENIA 

 W ramach wpisowego uczestnik otrzyma:

-ubezpieczenie NW (Signal Iduna-10000 PLN) na czas trwania rajdu ( ubezpieczenie nie obejmuje   zaginięcia lub utraty bagażu), za rzeczy pozostawione organizatorzy nie ponoszą   odpowiedzialności;

– 1x miejsce noclegowe   /warunki turystyczne/ -Schronisko Srebrny Potok w Jarkowicach.

pamiątkowy znaczek metalowy,

potwierdzenie punktów GOT,

– posiłek turystyczny na uroczyste zakończeniu rajdu,

-wyżywienie tj. 1 obiadokolacja ,     1 x śniadanie

-transport.

 

REGULAMIN:

Patronat

KGHM Polska Miedź S.A.

Komandor rajdu – Marian Hawrysz

CELE RAJDU

– propagowanie turystyki kwalifikowanej: pieszej i górskiej

– kształtowanie nawyków aktywnego wypoczynku   i rekreacji wśród pracowników   KGHM Polska Miedź SA oraz podległych spółek,

– promowanie walorów turystyczno-krajoznawczych  Gór Izerskich i  otaczających  ją innych  pasm  górskich  oraz  Pogórza, a  także  gminy  miejskiej  Świeradów-Zdrój,

-promowanie zdrowego stylu życia,

– podnoszenie sprawności fizycznej, w tym orientowania się w terenie górskim

– zdobywanie odznak turystyki kwalifikowanej i krajoznawczej,

– rajd w ramach obchodów Dnia Hutnika 2017.

ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia ( imię i nazwisko, adres zamieszkania, data urodzenia) oraz wpisowe z dopiskiem „ Rajd Polska Miedź” ” należy przesłać do 19 maja 2017

na adres:

Oddział PTTK „ Zagłębie Miedziowe” w Lubinie, Rynek 22, 59-300 Lubin

R-k:   BZ   WBK SA I O/Lubin

29 1090 2082 0000 0005 4600 4201

Tel.668 837 857, e-mail: pttkolubin@interia.pl

W przypadku rezygnacji z udziału w Rajdzie po 19.05.2017r. wpisowe nie będzie zwracane.

OBOWIĄZKI UCZETSNIKÓW:

Przestrzeganie:

 • – postanowień niniejszego regulaminu
 • – postanowień Karty Turysty
 • – regulaminów parków krajobrazowych   i rezerwatów przyrody
 • – przepisów przeciwpożarowych, ruchu drogowego i porządkowych
 • – przestrzegania regulaminów w miejscach noclegów
 • – udzielenia pomocy w razie nieszczęśliwego wypadku.

WYPOSAŻENIE UCZESTNIKÓW

 1. Każdy uczestnik ma obowiązek posiadać:
 2. a) ubiór i obuwie dostosowane do turystyki górskiej
 3. b) dowód tożsamości (dowód osobisty, paszport, legitymację szkolną )
 4. Każda drużyna powinna posiadać:
 5. a) mapę turystyczną terenów po których przebiegają trasy rajdowe
 6. b) apteczkę pierwszej pomocy
 7. c) latarkę

Wskazane są wszelkiego rodzaju instrumenty muzyczne   i odpowiednio duży bagaż dobrego humor.

Uczestnicy startując w rajdzie oświadczają ,że zapoznali się z regulaminem i akceptują jego warunki oraz wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku oraz imienia i nazwiska w relacjach z rajdu zamieszczonych w mediach oraz materiałach promocyjnych organizatorów, patronów i sponsorów. Także wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby organizacyjne przez PTTK Oddział „ Zagłębie Miedziowe” w Lubinie, Rynek 22,59-300 Lubin, www.pttk.lubin.pl, jak również na ich gromadzenie w bazie danych PTTK Oddział „ Zagłębie Miedziowe” w Lubinie, Rynek 22,59-300 Lubin, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997   o ochronie danych osobowych (Dz.U. 133/97, poz. 883);

 Postanowienia końcowe.

 1. Koszty wyżywienia oraz bilety wstępu oprócz określonego regulaminem ponoszą uczestnicy.
 1. Organizator i kierownictwo rajdu zastrzegają sobie prawo:

a) nie przyjęcia drużyny na Rajd w przypadku braku miejsc lub zgłoszenia                                     po ustalonym terminie,

b) nie przyjęcia na Rajd uczestników, których ubiór i wyposażenie nie będą                             dostosowane do turystyki górskiej,

c) wykluczenia z uczestnictwa w Rajdzie członków drużyny lub całej drużyny w wypadku naruszenia zasad zachowania w górach lub norm współżycia między ludźmi,

d) zmiany przebiegu trasy w wypadku zaistnienia niebezpiecznych warunków         lub innych przeszkód niezależnych od organizatora.

e) uczestnicy uczestniczą na własną odpowiedzialność i nie będą dochodzić odszkodowania od organizatorów;

3. W przypadku nie przyjęcia drużyny na Rajd z powodu braku miejsc wniesiona    opłata podlega zwrotowi.

4.W przypadku nie zgłoszenia się na Rajd drużyny lub uczestnika wniesione opłaty   nie będą zwracane i nie będą przysługiwały żadne świadczenia rajdowe.

5. Rajd nie jest imprezą masową w rozumieniu przepisów.

6.Osoby, które nie ukończyły 18 roku życia, mogą uczestniczyć w Rajdzie wyłącznie pod opieką dorosłych

7.Osoby nie stosujące się do wewnętrznych regulaminów obiektów, na terenie których będą przebywać, lub osoby w rażący sposób łamiące normy prawne i moralne zostaną z Rajdu wykluczone.

8 Uczestnicy Rajdu są zobowiązani do przestrzegania regulaminu Rajdu, zasad turystyki, przepisów o ochronie przyrody oraz stosowania się do wskazówek i zaleceń organizatorów Rajdu.

Kierownictwo rajdu nie bierze odpowiedzialności za ewentualne szkody wyrządzone wobec osób trzecich przez uczestników rajdu.Interpretacja regulaminu rajdu należy wyłącznie do organizatorów.Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Do zobaczenia na trasach !!!

Organizatorzy rajdu